prostokąt NAZWA PROJEKTU
prostokąt POWIERZCHNIA m2
od     do
prostokąt tel. 519 566 144 prostokąt tel. 519 566 144

REGULAMIN

Pobierz Regulamin w pliku PDF.


REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MALACHIT obowiązujący od dnia 03.11.2022.


§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Serwis internetowy, działający pod adresami www.malachit.pl, www.projektymalachit.pl, zwany w dalszej części regulaminu Serwisem Malachit, prowadzony jest przez Aleksandrę Gołowacz, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Pracownia Projektowa "Malachit" Aleksandra Gołowacz z siedzibą w Rybniku przy ul.Żorskiej 205,
  NIP 6422029762, REGON 240251822, wpisaną w dniu 15.12.2005r. do prowadzonej przez Prezydenta Miasta Rybnika ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 27715/2005.
 2. Dane Serwisu Malachit:
  Nazwa: Pracownia Projektowa "Malachit" Aleksandra Gołowacz
  Adres: 44-203 Rybnik, ul. Żorska 205
  NIP: 6422029762
  REGON: 240251822
  STRONA INTERNETOWA:
  www.malachit.pl, www.projektymalachit.pl
  ADRES E-MAIL:
  sklep@malachit.pl, malachit@malachit.pl, aleksandra@malachit.pl, artur@malachit.pl
  TELEFON:
  32 42 50 746, 519 566 144
  NR KONTA BANKOWEGO:
  ING BANK ŚLĄSKI S.A. 19 1050 1344 1000 0090 7417 3023
 3. Niniejszy Regulamin określa i reguluje:
  1. zasady korzystania i funkcjonowania Serwisu Malachit,
  2. zasady składania zamówień na towary i usługi dostępne w Serwisie Malachit,
  3. zasady realizacji zamówień na towary i usługi,
  4. zasady zapłaty przez Użytkownika za usługi, towary i przesyłki,
  5. uprawnienia Użytkownika do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy,
  6. zasady zwrotu i wymiany towaru,
  7. zasady składania i rozpatrywania reklamacji,
  8. zasady zamieszczania w Serwisie Malachit i rozporządzania materiałami,
  9. politykę prywatności i ochronę danych osobowych,
  10. prawa autorskie,
  11. zasady promocji towarów i usług i zasady organizowanych konkursów.
 4. Korzystanie ze stron internetowego Serwisu Malachit jest równoznaczne z akceptacją przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu. Każdy Użytkownik Serwisu Malachit ma obowiązek przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu. Prosimy uważnie zapoznać się z jego treścią.
 5. Złożenie przez Użytkownika zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 6. Serwis Malachit zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian Regulaminu bez powiadamiania Użytkowników Serwisu Malachit.
 7. Prezentacja towarów i usług w Serwisie Malachit nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych i nie mogą być podstawą do składania reklamacji, a stanowi zaproszenie do zawarcia umowy.
 8. Zestawienie materiałowo-kosztowe, zwane inaczej kosztorysem, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 ust.2 Kodeksu Cywilnego i nie może stanowić podstaw do roszczeń w stosunku do Administratora Serwisu Malachit. Podane w zestawieniu dane są wartościami szacunkowymi i przybliżonymi.
 9. Wszelkie informacje znajdujące się na stronach Serwisu Malachit nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Zestawienia materiałowo-kosztowe, ceny i inne informacje o projektach architektonicznych podane w Serwisie Malachit, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ogłoszenia, reklamy i cenniki stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 10. Wszyscy projektanci opracowań wchodzących w skład gotowego projektu przynależą do odpowiednich Izb Zawodowych oraz posiadają niezbędne uprawnienia, których kopie dołączone są do dokumentacji projektowej.
 11. Administrator jako właściciel i zarządca Serwisu Malachit dołoży wszelkich starań, aby Serwis Malachit działał w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Administrator nie ponosi w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie odpowiedzialności za zakłócenia (w tym przerwy w funkcjonowaniu Serwisu Malachit) spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich lub niekompatybilności Serwisu Malachit z infrastrukturą techniczną Użytkownika oraz za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Użytkownika oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Użytkownika.
 12. Administrator jako właściciel i zarządca Serwisu Malachit dołoży wszelkich starań, aby zapewnić aktualność oferty oraz zgodność treści gotowych projektów z wizualizacjami przedstawionymi w ofercie Serwisu Malachit. Użytkownik Serwisu Malachit jest jednak świadomy, że niektóre oferty projektów mogą być nieaktualne lub niezgodne z wizualizacjami, co nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń Użytkownika wobec Serwisu Malachit.
 13. Administrator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania wszelkich płaszczyzn funkcjonowania Serwisu Malachit wraz z systemem poczty elektronicznej do prowadzenia działalności komercyjnej, reklamowej i ogłoszeniowej wśród Użytkowników, a także wobec osób trzecich, a w szczególności poprzez kierowanie do Użytkowników lub dołączanie do przekazywanych pomiędzy Użytkownikami i osobami trzecimi treści reklamowych, informacyjnych i komercyjnych, dotyczących towarów lub usług świadczonych zarówno przez Administratora, jak i podmioty trzecie.
 14. Użytkownik zobowiązuje się naprawić szkody wyrządzone Administratorowi Serwisu Malachit i zwolnić Serwis Malachit z jakichkolwiek roszczeń lub żądań łącznie z uzasadnionymi kosztami obsługi prawnej wysuwanymi przez osoby trzecie, które wynikają bezpośrednio z naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu lub jakichkolwiek praw osób trzecich.
 15. Administrator publikuje zmiany Regulaminu i załączniki do Regulaminu na stronach Serwisu Malachit. Z chwilą publikacji zmian Regulaminu lub załączników do regulaminu w Internecie wszelkie wcześniejsze postanowienia w tym zakresie tracą moc, a w ich miejsce obowiązują postanowienia nowe, chyba że dalsze postanowienia niniejszego Regulaminu stanowią inaczej.
 16. Nie wymaga zmiany niniejszego Regulaminu wprowadzanie przez Serwis Malachit promocji, konkursów oraz dodatkowych usług, których szczegółowe zasady i warunki określane będą każdorazowo w załącznikach do niniejszego Regulaminu, na stronach internetowych Serwisu Malachit lub na profilach Administratora prowadzonych w mediach społecznościowych np. Facebook, YouTube, Instagram.
 17. Serwis Malachit nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie e-maila z informacjami, jeżeli powyższe spowodowane jest przyczynami leżącymi po stronie Użytkownika (np. przepełniona skrzynka mailowa).
 18. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 28 stycznia 2020 r., Dz. U. 2020 r., poz. 287). Postanowienia Regulaminu lub umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia ustawy o prawach konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy ustawy. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.
 19. Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na zamówienia złożone przed datą obowiązywania nowych postanowień Regulaminu.
 20. Regulamin wprowadzono w życie dnia 03.11.2022.
§2. DEFINICJE
Użyte w niniejszym Regulaminie terminy oznaczają:
Regulamin - niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami do niego, które wyraźnie się do niego odwołują i stanowią jego integralną część.
Serwis Malachit - powiązany funkcjonalnie zbiór stron internetowych umieszczonych pod adresem internetowym: www.malachit.pl, www.projektymalachit.pl
lub innych adresach Administratora Serwisu Malachit, zawierający:
- bazę danych ofert towarów i usług,
- informacje o usługach świadczonych przez Serwis Malachit,
- informacje o zamówieniach indywidualnych oferowanych przez Serwis Malachit,
- dodatkowe funkcje i usługi oferowane przez Serwis Malachit.
Administrator - podmiot zarządzający i prowadzący Serwis Malachit, którym jest Pracownia Projektowa "Malachit" Aleksandra Gołowacz z siedzibą w Rybniku przy ul.Żorskiej 205, NIP 6422029762, REGON 240251822, wpisaną w dniu 15.12.2005r. do prowadzonej przez Prezydenta Miasta Rybnika ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 27715/2005.
Nr konta bankowego: ING BANK ŚLĄSKI S.A. 19 1050 1344 1000 0090 7417 3023.
Kontakt z administratorem możliwy jest również poprzez:
- strony internetowe www.malachit.pl lub www.projektymalachit.pl;
- korespondencję elektroniczną na adres e-mail: sklep@malachit.pl, malachit@malachit.pl, aleksandra@malachit.pl lub artur@malachit.pl;
- telefonicznie pod numerem telefonu: 32 42 50 746 lub 519 566 144
Użytkownik - osoba korzystająca ze stron Serwisu Malachit lub zamawiająca towar lub usługę w Serwisie Malachit, będąca osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną.
Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Serwisie Malachit w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93)
Przedsiębiorca – przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - tekst jednolity z dnia 28 stycznia 2020 r., Dz. U. 2020 r., poz. 287, którym w przypadku zawarcia przez Użytkownika umowy sprzedaży z Serwisem Malachit jest Pracownia Projektowa "Malachit" Aleksandra Gołowacz.
Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Prawo budowlane - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 251 wraz z późniejszymi zmianami) wraz z obowiązującymi na czas przygotowywania gotowego projektu aktami normatywnymi (rozporządzeniami) do niej.
Inwestor – uczestnik procesu budowlanego w rozumieniu prawa budowlanego.
Projektant – uczestnik procesu budowlanego w rozumieniu prawa budowlanego.
Kierownik budowy - uczestnik procesu budowlanego w rozumieniu prawa budowlanego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego - uczestnik procesu budowlanego w rozumieniu prawa budowlanego.
Materiały – wszelkie treści zamieszczone przez Użytkownika w Serwisie Malachit oraz na profilach Administratora prowadzonych w mediach społecznościowych np. Facebook, YouTube, Instagram, w tym w szczególności zdjęcia, wypowiedzi, recenzje towarów i usług znajdujących się w asortymencie Serwisu Malachit.
Towar – gotowy projekt domu, garażu i innego budynku, kosztorys, charakterystyka energetyczna oraz inne produkty będące w ofercie Serwisu Malachit.
Usługa – usługa polegająca na wykonaniu przez Serwis Malachit między innymi wstępnych analiz funkcjonalnych, ekspertyz budowlanych, świadectw charakterystyki energetycznej, map do celów projektowych, ekspertyz i opinii geotechnicznych, opinii dendrologicznych, operatów wodnoprawnych, raportów oddziaływania na środowisko; usługa adaptacji gotowych projektów; usługa polegająca na pełnieniu przez Serwis Malachit funkcji kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego; usługa polegająca na pełnieniu przez Serwis Malachit obsługi administracyjnej i projektowej związanej z procesem budowlanym. Usługa realizowana jest na podstawie indywidualnych uzgodnień pomiędzy Serwisem Malachit i Użytkownikiem.
Usługa adaptacji – usługa polegająca na wykonaniu przez Serwis Malachit (przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalnościach niezbędnych do wykonywania adaptacji) adaptacji gotowego projektu.
Adaptacja gotowego projektu – usługa polegająca na przystosowaniu zakupionego gotowego projektu przez projektanta obiektu budowlanego, do ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) oraz do warunków otoczenia planowanej przez Użytkownika inwestycji, w tym między innymi:
- sporządzenie projektu zagospodarowania działki lub terenu na aktualnej mapie do celów projektowych obejmującej między innymi: określenie granic działki lub terenu, usytuowanie budynku, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, sieci uzbrojenia terenu, sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, układ komunikacyjny, układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów i wzajemnych odległości obiektów w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich,
- opracowanie stron tytułowych,
- umieszczenie metryki projektu na rysunkach wchodzących w skład projektu architektoniczno-budowlanego i technicznego,
- opatrzenie numeracją wszystkich stron projektu budowlanego,
- opracowanie spisu zawartości projektu budowlanego,
- uzyskanie wymaganych prawem uzgodnień i decyzji administracyjnych.
Ze względu na zróżnicowane lokalizacje budynków, do głównych obowiązków projektanta adaptującego należy sprawdzenie fundamentów przewidzianych w projekcie, pod kątem indywidualnych lokalizacyjnych warunków gruntowych, dostosowanie więźby dachowej do odpowiedniej strefy wiatrowej i śniegowej, dostosowanie przegród budowlanych obiektu budowlanego do wymagań izolacyjności cieplnej i innych wymagań związanych z oszczędnością energii do odpowiedniej strefy klimatycznej, dostosowanie projektu instalacji sanitarnych (zwłaszcza centralnego ogrzewania) do odpowiedniej strefy klimatycznej, skorygowanie w razie potrzeby charakterystyki energetycznej budynku do odpowiedniej strefy klimatycznej, skorygowanie w razie potrzeby analizy ekonomicznej i ekologicznej przyjętych ostatecznie przez projektanta adaptującego rozwiązań projektowych.
Adaptacja to również dokonanie zmian w zakupionym projekcie architektoniczno – budowlanym i technicznym według właściwości wskazanych przez Użytkownika.
Adaptacja Projektu powinna zostać zlecona samodzielnie przez Użytkownika jako nabywcy gotowego projektu i Użytkownik ponosi jej pełny koszt. Użytkownik samodzielnie występuje w celu uzyskania wymaganych decyzji administracyjnych koniecznych do uzyskania wymaganych decyzji administracyjnych np. decyzji o pozwoleniu na budowę.
Projekt budowlany – projekt zgodny z wymaganiami prawa budowlanego, w skład którego wchodzi:
- projekt zagospodarowania działki lub terenu,
- projekt architektoniczno-budowlany,
- projekt techniczny,
- w zależności od potrzeb – w przypadku drogi krajowej lub wojewódzkiej – oświadczenie właściwego zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z drogą,
- opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty.
Gotowy projekt – 3 (trzy) egzemplarze dokumentacji projektowej obiektu budowlanego (np. domu, garażu, budynku usługowego, altany, obiektu małej architektury, budowli) będący w ofercie Serwisu Malachit, przeznaczony do wielokrotnego zastosowania przez Serwis Malachit, który może być zastosowany jako projekt architektoniczno-budowlany i projekt techniczny, po dokonaniu jego adaptacji w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa budowlanego.
Rozpoczęcie budowy obiektu na podstawie gotowego projektu, może nastąpić po uzyskaniu przez Inwestora odpowiednich decyzji administracyjnych wymaganych prawem budowlanym. W celu uzyskania wymaganych decyzji administracyjnych np. decyzji o pozwoleniu na budowę, konieczne jest wykonanie adaptacji gotowego projektu przez projektanta adaptującego.
Gotowy projekt budynku – 3 (trzy) egzemplarze dokumentacji projektowej wybranego budynku w rozumieniu przepisów prawa budowlanego np. domu, garażu, budynku gospodarczego, budynku usługowego, budynku produkcyjnego, hali lub magazynu itp. będącego w ofercie Serwisu Malachit, przeznaczony do wielokrotnego zastosowania przez Serwis Malachit, który może być zastosowany jako projekt architektoniczno-budowlany i projekt techniczny, po dokonaniu jego adaptacji w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa budowlanego.
Rozpoczęcie budowy budynku na podstawie gotowego projektu, może nastąpić po uzyskaniu przez Inwestora odpowiednich decyzji administracyjnych zgodnie z prawem budowlanym. W celu uzyskania wymaganych decyzji administracyjnych np. decyzji o pozwoleniu na budowę, konieczne jest wykonanie adaptacji gotowego projektu przez projektanta adaptującego.
Dokumentacja projektowa – projekt architektoniczno-budowlany i projekt techniczny opracowany w języku polskim zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, przepisami techniczno-budowlanymi i obowiązującymi na czas przygotowania projektu przepisami prawa budowlanego.
Dokumentacja projektowa zawiera:
- projekt architektoniczno-budowlany branży architektonicznej wraz z oświadczeniem projektanta, kserokopią uprawnień budowlanych i zaświadczeniem o przynależności projektantów do Izby Architektów, szablonem informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i analizą ekonomiczną i ekologiczną przyjętych rozwiązań projektowych.
- projekt techniczny w skład, którego wchodzi: projekt techniczny architektury, projekt techniczny konstrukcji, projekt techniczny instalacji sanitarnych (wodnej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, a w niektórych gotowych projektach budynków również gazowej i/lub wentylacji mechanicznej, jeśli wymienione wcześniej instalacje wymagane są ze względu na funkcję obiektu), projekt techniczny instalacji elektrycznej, oświadczenia projektantów, kserokopie uprawnień budowlanych i zaświadczeń o przynależności projektantów do Izby Architektów lub Izby Inżynierów Budownictwa, i charakterystyka energetyczna budynku.
Koncepcja projektu - zarys projektu architektoniczno – budowlanego zawierający wizualizację, uproszczony rysunek i opis. Towar (projekt budynku) bez określonej na stronach serwisu ceny należy traktować jako koncepcję projektu. Koncepcja projektu wymaga dodatkowego opracowania architekta - twórcy, aby spełniała wymogi projektu architektoniczno – budowlanego i projektu – technicznego w rozumieniu przepisów prawa budowlanego.
Kosztorys – zestawienie materiałowo-kosztowe dla wybranego gotowego projektu obiektu budowlanego, którego dane są wartościami szacunkowymi i przybliżonymi i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
Rysunki poglądowe – rysunki projektów gotowych lub koncepcji zawierające rzuty kondygnacji, przekroje i elewacje. Rysunki poglądowe nie zawierają wymiarów szczegółowych, detali, opisów szczegółów, opisów materiałów, zestawienia warstw itp. Rysunki poglądowe pozwalają na zapoznanie się z układem funkcjonalnym, głównymi wymiarami budynku i jego wysokością, wysokościami kondygnacji, spadkami dachu, co umożliwia między innymi sprawdzenie zgodności projektu z przepisami prawa miejscowego, charakteru towaru, jego cech i funkcjonowania.
Wersja elektroniczna towaru – towar w formacie plików komputerowych pdf, dwg, doc lub innych.
Zamówienie indywidualne – złożenie przez Użytkownika indywidualnego zlecenia nabycia określonego przez Użytkownika towaru lub usługi nie znajdującej się w ofercie i na stanie Serwisu Malachit wraz z określeniem: ceny, ilości, właściwości, szczegółów, formy płatności, adresu i danych Użytkownika potrzebnych do wystawienia faktury, adresu wysyłki, numeru telefonu kontaktowego.
Zamówienie – złożenie przez Użytkownika zlecenia nabycia określonego przez Użytkownika towaru lub usługi znajdującej się w ofercie i na stanie Serwisu Malachit wraz z określeniem: ceny, ilości, szczegółów, formy płatności, adresu i danych Użytkownika potrzebnych do wystawienia faktury, adresu wysyłki, numeru telefonu kontaktowego.
Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towaru lub usługi, na podstawie której użytkownik nabywa określony w zamówieniu towar lub usługę znajdującą się w ofercie i na stanie Serwisu Malachit w ilości określonej przez Użytkownika lub też umowa sprzedaży zamówienia indywidualnego według właściwości określonych przez Użytkownika na podstawie indywidualnych uzgodnień z Administratorem.
W przypadku, gdy towar ten jest gotowym projektem lub indywidualnym projektem Użytkownik uzyskuje w wyniku zawarcie umowy sprzedaży prawo (licencję niewyłączną) do zastosowania tego projektu do jednej budowy na terytorium Polski.
Cena – cena brutto (zawierająca podatek VAT) towaru lub usługi określona przez Serwis Malachit w polskich złotych.
Wartość zamówienia – łączne podsumowane ceny poszczególnych jednorazowo zamówionych przez Użytkownika towarów i usług w Serwisie Malachit.
Promocja – organizowana przez Serwis Malachit, trwająca przez określony przez Serwis Malachit czas, uatrakcyjniona dla Użytkowników sprzedaż towarów lub usług.
Konkurs – przyrzeczenia publiczne złożone przez Serwis Malachit, w którym oznaczony został termin ubiegania się o nagrodę za najlepszą czynność lub najlepszy rezultat (dzieło), spełniające warunki określone w przyrzeczeniu nagrody w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Dni wolne od pracy - dni ustawowo uznane za wolne od pracy, dni świąteczne, a także soboty i niedziele.
Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy i dni świątecznych.
§3. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ
 1. Pracownia Projektowa "Malachit" Aleksandra Gołowacz prowadzi sprzedaż towarów i usług między innymi za pośrednictwem Serwisu Malachit.
 2. Serwis Malachit zawiera ofertę towarów na sprzedaż.
 3. Zamówienie na towar lub usługę może złożyć Użytkownik.
 4. Użytkownik składa zamówienie na towar lub usługę poprzez
  1. wypełnienie formularza zamówienia dostępnego na stronie www.projektymalachit.pl pod przyciskiem "zamów projekt" znajdującym się na podstronie wybranego projektu lub pod przyciskiem "zamówienie" znajdującym się w menu górnym strony lub
  2. wysyłając zamówienie internetowo na adres e-mail: sklep@malachit.pl.
 5. W zamówieniu należy podać:
  1. szczegółową nazwę towaru lub usługi,
  2. wersję wykonania gotowego projektu (podstawowa lub lustrzane odbicie),
  3. określenie przy pozostałych towarach lub usługach czy Użytkownik realizuje zamówienie (tak lub nie),
  4. numer telefonu i adres e-mail,
  5. dane do faktury: imię i nazwisko, ulica i numer domu, kod pocztowy, miasto oraz dodatkowo, jeżeli faktura VAT wystawiona ma zostać dla firmy, nazwę firmy i NIP,
  6. dane do wysyłki, jeśli są inne niż dane do faktury: imię i nazwisko, ulica i numer domu, kod pocztowy, miasto,
  7. formę płatności.
 6. Informacje określone w pkt. 5 niniejszego paragrafu, podane w zamówieniu powinny być prawdziwe, prawidłowe i uzupełnione starannie.
 7. Nieprawidłowo wypełnione:
  1. formularze zamówienia lub
  2. zamówienia przesłane internetowo na adres e-mail nie będą rozpatrywane przez Serwis Malachit.
 8. W sytuacji podania przez Użytkownika błędnych danych w zamówieniu, wszelkie koszty wynikłe z tego tytułu ponosi Użytkownik.
 9. Użytkownik może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
  1. przelewem bankowym na konto Serwisu Malachit:
   ING BANK ŚLĄSKI S.A. 19 1050 1344 1000 0090 7417 3023,
  2. za pobraniem – płatność gotówką Kurierowi przy odbiorze przesyłki lub
  3. gotówką przy odbiorze osobistym.
 10. Użytkownik może wybrać następujące formy płatności za zamówione usługi i zamówienia indywidualne:
  1. przelewem bankowym na konto Serwisu Malachit:
   ING BANK ŚLĄSKI S.A. 19 1050 1344 1000 0090 7417 3023,
 11. Wszystkie koszty przelewu i opłaty bankowe ponosi Użytkownik.
 12. Zamówienie usługi lub zamówienie indywidualne wymaga udzielenia obsłudze Serwisu Malachit indywidualnych szczegółowych informacji przez Użytkownika.
  1. zakres szczegółowych informacji potrzebnych do realizacji usługi lub zamówienia indywidualnego zostanie przesłany przez obsługę Serwisu Malachit na adres mailowy Użytkownika,
  2. wyszczególnienie wymaganych dokumentów potrzebnych do zrealizowania Usługi lub zamówienia indywidualnego zostanie przesłane przez obsługę Serwisu Malachit na adres mailowy Użytkownika,
  3. wartość zamówienia oraz termin realizacji usługi lub zamówienia indywidualnego zostaną podane Użytkownikowi telefonicznie lub w formie wiadomości e-mail wysłanej na podany przez Użytkownika adres, przez obsługę Serwisu Malachit, po uzyskaniu kompletu informacji i dokumentów (pkt. a i b)
  4. Użytkownik w razie zaakceptowania wartości zamówienia i terminu realizacji podanych przez obsługę Serwisu Malachit, przesyła potwierdzenie zamówienia na adres e-mail: sklep@malachit.pl
  5. Serwis Malachit zastrzega sobie prawo do odmówienia realizacji zamówienia usługi lub zamówienia indywidualnego.
 13. Złożenie zamówienia w Serwisie Malachit nie jest równoznaczne z jego przyjęciem do realizacji.
 14. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po telefonicznej weryfikacji zamówienia przez obsługę Serwisu Malachit i dodatkowym potwierdzeniu zamówienia przez Użytkownika oraz w przypadku
  1. amówień płatnych przy odbiorze – po telefonicznym potwierdzeniu przez Użytkownika złożonego zamówienia;
  2. zamówień płatnych przelewem – po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Administratora Serwisu Malachit.
 15. Do zawarcia umowy sprzedaży towaru lub usługi dochodzi z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Serwis Malachit drogą telefoniczną lub w formie wiadomości e-mail wysyłanej przez Serwis Malachit na adres mailowy podany przez Użytkownika w zamówieniu.
 16. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT.
 17. W sprzedaży wysyłkowej faktura VAT dołączana jest do wysłanego towaru.
 18. Użytkownik może wprowadzić zmiany w zamówieniu towaru lub może wycofać złożone zamówienie na towar tylko i wyłącznie jeśli składające się na nie towary nie zostały jeszcze przygotowane do wysyłki. Wprowadzenie zmian jest możliwe przez kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 519 566 144 lub wysyłając informację mailem na adres: sklep@malachit.pl.
 19. Zmiany będą wprowadzane wyłącznie po zweryfikowaniu Użytkownika.
 20. Rezygnacja przez Użytkownika z usługi lub z indywidualnego zamówienia nie jest możliwa ze względu na to, że są to świadczenia o właściwościach określonych przez Użytkownika w złożonym zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą. Do takich zaliczamy między innymi usługę adaptacji, dostawę projektu lub dzieła stworzonego według indywidualnego zamówienia Użytkownika.
 21. Wszystkie ceny publikowane w Serwisie Malachit są podane wraz z podatkiem VAT w polskich złotych i nie zawierają kosztów dostawy. Całkowity koszt zamówienia, czyli cena produktów wraz z kosztami dostawy, wskazany jest w procesie zamawiania przed złożeniem zamówienia przez Użytkownika.
 22. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Użytkownika zamówienia.
 23. Serwis Malachit zastrzega sobie prawo do:
  1. ustalenia z Użytkownikiem innych, szczególnych warunków zamówienia, dostawy, ceny i formy płatności,
  2. odmówienia realizacji zamówienia, także bez podania przyczyny,
  3. zmiany cen towarów i usług znajdujących się w ofercie Serwisu Malachit (zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji), wprowadzania nowych towarów i usług do oferty Serwisu Malachit, wycofania towarów i usług z oferty Serwisu Malachit, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych w Serwisie Malachit lub wprowadzania w nich zmian, bez podania przyczyny,
  4. stałego udoskonalania towarów i usług prezentowanych w ofercie, dlatego też mogą wystąpić niewielkie różnice pomiędzy towarami i usługami prezentowanymi w Serwisie Malachit lub autorskich katalogach, a ich dokumentacją projektową.
§4. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
 1. Serwis Malachit realizuje zamówienia tylko na terenie Polski.
 2. Serwis Malachit zastrzega sobie możliwość realizacji zamówienia poza terenem Polski na zasadach indywidualnie uzgodnionych z Użytkownikiem.
 3. Koszt przesyłki zamówionych przez Użytkownika gotowych projektów budynków, dla przesyłek z adresem dostawy na terenie Polski z terminem dostawy w dni robocze, pokrywa Administrator.
 4. Koszt przesyłki pozostałych towarów z adresem dostawy na terenie Polski, będących w ofercie Serwisu Malachit pokrywa Użytkownik i wynosi on:
  1. dla wysyłki bez pobrania – 20,00zł.
  2. dla wysyłki za pobraniem – 25,00zł.
 5. Jeśli przy realizacji wysyłki za pobraniem lub realizacji zamówień płatnych przy odbiorze, wartość zamówienia przekracza kwotę 5000,00zł. Użytkownik zobowiązany jest do dokonania przelewem wpłaty zaliczki w wysokości 10% wartości zamówienia.
 6. Wersja elektroniczna towarów wysyłana może być pocztą elektroniczną lub w postaci plików nagranych na nośniku elektronicznym np. płycie CD, pendrive lub innym przesyłką kurierską.
 7. Serwis Malachit nie prowadzi sprzedaży hurtowej. Zamówienia składane przez jednego Użytkownika na towar lub usługę w ilości większej niż dwie sztuki mogą zostać anulowane lub zrealizowane na warunkach, jakie zaproponuje obsługa Serwisu Malachit.
 8. Zamówienia na towary dostępne na dzień składania zamówienia, są realizowane w terminie do 14 dni roboczych od daty zawarcia umowy sprzedaży. Za termin realizacji uznaje się dzień wysłania przesyłki przez Serwis Malachit.
 9. Przesyłki dostarczane są przez pocztę kurierską. W przypadku podania przez Użytkownika błędnego lub niedokładnego adresu lub też nieobecność określonego w zamówieniu odbiorcy przesyłki lub nie odebranie przesyłki przez określonego w zamówieniu odbiorcę, Serwis Malachit nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.
 10. W przypadku zaistnienia szczególnych okoliczności, uniemożliwiających dotrzymanie terminu, Użytkownik zostanie niezwłocznie powiadomiony przez obsługę Serwisu Malachit.
 11. Termin realizacji zamówienia na towary oznaczone jako "w przygotowaniu" zostanie podany telefonicznie w momencie potwierdzenia zamówienia.
 12. Serwis Malachit zastrzega sobie prawo rezygnacji ze zrealizowania zamówienia na towar lub usługę bez podania przyczyny rezygnacji.
§5. REZYGNACJA Z ZAMÓWIENIA, ODSTĄPIENIE OD UMOWY, ZWROTY I WYMIANY
 1. Użytkownik może zrezygnować z zamówienia tylko i wyłącznie, jeśli składające się na nie towary nie zostały jeszcze przygotowane do wysyłki. Wprowadzenie zmian jest możliwe przez kontakt pod numerem telefonu 519 566 144 lub wysyłając informację mailem na adres: sklep@malachit.pl.
 2. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży towaru zakupionego w Serwisie Malachit w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych, bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 6 poniżej. Bieg terminu do odstąpieniu od umowy rozpoczyna się :
  1. od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania towaru),
  2. od daty otrzymania przez Konsumenta ostatniej części zrealizowanego zamówienia – jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach.
 3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - tekst jednolity z dnia 28 stycznia 2020 r., Dz. U. 2020 r., poz. 287):
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  4. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  5. w której przedmiotem świadczenia są towary w wersji elektronicznej lub towary w wersji drukowanej, do których zamówiona została wersja elektroniczna.
  6. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
  7. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
  Odstąpienie od umowy sprzedaży zgodnie z ust. 2 powyżej wymaga złożenia oświadczenia na piśmie w terminie wskazanym w ust. 2 powyżej (Konsument może skorzystać ze wzoru oświadczenia znajdującego się zakładce Dokumenty do pobrania: "formularz wymiany lub zwrotu"). Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać przekazane pisemnie na adres Serwisu Malachit: Pracownia Projektowa "Malachit" Aleksandra Gołowacz, 44-203 Rybnik, ul.Żorska 205 lub przy pomocy poczty elektronicznej na adres sklep@malachit.pl.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy lub wymiany towaru Konsument zobowiązany jest do zwrotu do Serwisu Malachit towaru w stanie niezmienionym, niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakteru towaru, jego cech i funkcjonowania. O stanie niezmienionym decyduje nienaruszenie plomby hologramowej znajdującej się na grzbiecie projektu. W celu stwierdzenia charakteru towaru, jego cech i funkcjonowania do projektu gotowego dołączane są rysunki poglądowe. Zwracany przez Konsumenta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu.
 5. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości zakupionego Towaru, wynikające z korzystania w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości zakupionego Towaru wynikające z uszkodzenia podczas transportu związanego ze zwrotem Towaru.
 6. Bezpośredni koszt zwrotu towaru w wyniku odstąpienia ponosi Konsument. Jednocześnie Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter towaru, jego cechy lub funkcjonowanie. 
 7. Konsument, który odstąpił od umowy ma obowiązek zwrócić towar do Serwisu Malachit, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.
 8. Serwis Malachit nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.
 9. Zgłoszenia zwrotu lub wymiany należy dokonać przesyłając uzupełniony "formularz wymiany lub zwrotu" dostępny w zakładce dokumenty do pobrania Serwisu Malachit i dowód zakupu na adres
  e-mail: sklep@malachit.pl oraz listem poleconym na adres:
  Pracownia Projektowa "Malachit" Aleksandra Gołowacz, 44-203 Rybnik, ul.Żorska 205
 10. Użytkownik niezależnie od uprawnień wynikających z tytułu rękojmi za wady, może być uprawniony do wymiany zakupionego projektu gotowego, na warunkach wskazanych przez Serwis Malachit, w terminie do 100 (stu) dni od zawarcia Umowy. Wymiana taka wiąże się z następującymi ustaleniami finansowymi: Użytkownik ponosi koszt nowego projektu, na który wymienia projekt zakupiony wcześniej, pomniejszony o 50% wartości ceny projektu wymienianego z dnia jego zakupu (opłata manipulacyjna).
 11. Serwis Malachit zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia zwrotu lub wymiany towaru w przypadku wyraźnych śladów użytkowania towaru.
 12. Zwrot lub wymiana towaru jest możliwa tylko wówczas, jeżeli towar nie był używany, nie został w żaden sposób zniszczony, nie był kopiowany, nie naruszono plomby hologramowej zamieszczonej na grzbiecie projektu gotowego. Towar musi być zwrócony w oryginalnym opakowaniu. Płyty CD lub inne nośniki elektroniczne muszą być zwrócone w oryginalnym i nienaruszonym opakowaniu, z nienaruszoną plombą.
 13. Do zwrotu lub wymiany nie kwalifikuje się towarów zużytych, zaadaptowanych, noszących ślady zniszczenia, zapisanych lub noszących ślady rozmontowania.
 14. Do zwrotu lub wymiany nie kwalifikuje się towarów, w których wprowadzono zmiany na życzenie Użytkownika.
 15. Do zwrotu lub wymiany nie kwalifikuje się koncepcji projektów, projektów gotowych, do których dodatkowo załączone zostały pliki elektroniczne, plików elektronicznych lub innych towarów i zamówień indywidualnych przygotowanych na życzenie Użytkownika.
 16. Przed wysyłką zwracanego lub wymienianego towaru Użytkownik zobowiązuje się do telefonicznego skontaktowania z obsługą Serwisu Malachit pod numerem telefonu 519 566 144.
 17. Do zwracanego lub wymienianego towaru należy dołączyć uzupełniony "formularz wymiany lub zwrotu" dostępny w Serwisie Malachit w "dokumentach do pobrania", pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy (jeżeli Konsument odstępuje od umowy) i dowód zakupu.
 18. Zwracane lub wymieniane towary należy odesłać na adres:
  Pracownia Projektowa "Malachit" Aleksandra Gołowacz, 44-203 Rybnik, ul.Żorska 205
 19. Zwrot pieniędzy wynikający z odstąpienia od umowy przez Konsumenta lub wymiany towaru przez Użytkownika, po odliczeniu opłat manipulacyjnych wynikających z niniejszego regulaminu lub z ustaleń szczegółowych, zostanie dokonany przelewem bankowym na wskazane przez Użytkownika w "formularzu wymiany lub zwrotu" konto bankowe, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty zwrotnego otrzymaniu towaru i uzupełnionego "formularza wymiany lub zwrotu" lub stosownego oświadczenia o odstąpieniu od zawartej umowy oraz od daty zwrotnego otrzymania podpisanej przez Użytkownika kopii faktury korygującej.
 20. Fakturę korygującą obsługa Serwisu Malachit wystawia po dokonaniu weryfikacji przesyłki i zakwalifikowaniu jej do zwrotu. Obsługa Serwisu Malachit przesyła fakturę korygującą w dwóch egzemplarzach pocztą na adres wysyłki podany przez Użytkownika.
 21. Koszt przesyłki towaru zwracanego lub wymienianego ponosi Użytkownik.
 22. Koszty wysłania towaru do Użytkownika nie podlegają zwrotom.
 23. W przypadku gdy Użytkownikiem jest Przedsiębiorca prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległości nie przysługuje.
 24. Wskutek zwrotu gotowego projektu lub projektu w wersji elektronicznej na płycie CD lub innym nośniku elektronicznym Użytkownik traci prawo jego zastosowania w jakiejkolwiek części.
 25. W razie odstąpienia od umowy sprzedaży przez Konsumenta lub zwrotu towaru przez Użytkownika umowa sprzedaży uważana jest za niezawartą.
 26. Serwis Malachit zastrzega sobie prawo do:
  1. zmiany wysokości opłat manipulacyjnych z tytułu wymiany towaru,
  2. odmowy przyjęcia przesyłki wysłanej za pobraniem,
  3. odmowy przyjęcia zwrotu lub wymiany towaru, w przypadku gdy jest on zniszczony,
  4. dokonywania indywidualnych ustaleń z Użytkownikiem dotyczących wymiany towaru.
§6. REKLAMACJA I RĘKOJMIA ZA WADY FIZYCZNE I PRAWNE
 1. Użytkownik może reklamować towar posiadający wady według swojego wyboru:
  1. z uprawnień gwarancyjnych,
  2. z uprawnień przysługujących mu od Administratora z tytułu niezgodności towaru z umową.
 2. Uprawnienia gwarancyjne i uprawnienia przysługujące Użytkownikowi od Administratora z tytułu niezgodności towaru z umową są uprawnieniami od siebie niezależnymi.
  Serwis Malachit jest odpowiedzialny wobec Użytkownika (rękojmia), jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną, gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych towarów z umową. Serwis Malachit odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 1 (jednego) roku od daty stwierdzenia wady towaru, nie później jednak niż przed upływem 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru Użytkownikowi. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Serwisie Malachit. W takim przypadku Użytkownik powinien odesłać towar na adres Serwisu Malachit:
  Pracownia Projektowa "Malachit" Aleksandra Gołowacz
  44-203 Rybnik, ul. Żorska 205
 3. Administrator odpowiada wobec Użytkownika z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne towaru oraz z tytułu reklamacji w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 poz. 121 z późn. zm.). Odpowiedzialność Administratora Serwisu Malachit z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne towaru lub z tytułu reklamacji wobec Użytkownika zostaje ograniczona do ceny uiszczonej za towar.
 4. Serwis Malachit udziela gwarancji na towary na okres 1 (jednego) roku od daty stwierdzenia wady towaru.
 5. Jako niezgodność towaru lub wadę towaru nie uznaje się zmian w zakresie projektowania wynikających ze zmiany Ustawy Prawo budowlane, rozporządzeń związanych z Ustawą Prawo budowlane i rozporządzeń mających wpływ na towar wprowadzanych po dacie zakupu towaru przez Użytkownika.
 6. Wszelkie reklamacje dotyczące sprzedaży towarów i usług należy zgłaszać na adres
  Pracownia Projektowa "Malachit" Aleksandra Gołowacz, 44-203 Rybnik, ul.Żorska 205
  lub na adres e-mail: sklep@malachit.pl z dopiskiem w tytule "reklamacja"
 7. Reklamacja powinna zawierać:
  1. szczegółową nazwę towaru lub usługi,
  2. dane Użytkownika: imię i nazwisko, ulica i numer domu, kod pocztowy, miasto oraz dodatkowo, jeżeli Użytkownikiem jest firma, nazwę firmy i NIP,
  3. numer telefonu,
  4. dokładny opis i powód reklamacji.
  Jeżeli reklamacja nie spełnia warunków formalnych określonych powyżej Administrator wzywa Użytkownika do jej uzupełnienia w terminie nie dłuższym niż 7 dni wraz z pouczeniem, że w przypadku braku jej uzupełniania w określonym terminie reklamacja zostanie pozostawiona bez rozpoznania.
 8. Reklamacje rozpatrywane będą przez Serwis Malachit niezwłocznie, w kolejności ich wpływania.
 9. Administrator może pozostawić reklamację bez rozpoznania, jeżeli:
  1. reklamacja dotyczy kwestii wyjaśnionej w Regulaminie lub innych pomocniczych materiałach dostępnych w Serwisie Malachit. W takim przypadku odpowiedź na reklamację zawiera odesłanie do stosownego dokumentu,
  2. reklamacja dotyczy kwestii wyjaśnionej uprzednio w odpowiedzi na poprzednie zgłoszenie reklamacyjne danego Użytkownika. W takim przypadku odpowiedź na reklamację zawiera odesłanie do stosownej korespondencji,
  3. reklamacja pochodzi od osoby trzeciej, która nie posiada stosownego upoważnienia lub pełnomocnictwa,
  4. reklamacja zostanie złożona po upływie 30 dni od dnia ujawnienia się przyczyn reklamacji.
 10. Administrator niezwłocznie poinformuje Użytkownika o skorzystania z prawa do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 11. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Użytkownika, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na towar wolny od wad. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Użytkownika oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany towaru, usunięcia wady towaru lub obniżenia ceny Serwis Malachit zwróci należność zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego (najtańsza opcja wysyłki), Serwis Malachit zwraca po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji zgodnie z procedurą opisaną §5.
 12. Użytkownik nie może złożyć oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży przypadku, gdy Administrator niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika wymieni wadliwy towar na wolny od wad albo wadę usunie.
 13. Użytkownik nie może odstąpić od umowy sprzedaży, jeżeli wada towaru jest nieistotna.
 14. Ryzyko przypadkowej utraty lub zniszczenia towaru przechodzi na Użytkownika w momencie wydania mu towaru przez Administratora Serwisu Malachit lub działającego na jego rzecz przewoźnika. Jeżeli Użytkownik samodzielnie określił przewoźnika towaru, a Administrator nie miał na to wpływu, ryzyko to przechodzi na Użytkownika w chwili wydania towaru temu przewoźnikowi.
 15. Ewentualne reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po przesłaniu na adres Serwisu Malachit sporządzonego protokołu szkody podpisanego przez Użytkownika i dostawcę przesyłki, dlatego po otrzymaniu towaru zaleca się sprawdzenie przez Użytkownika stanu dostarczonej przesyłki w obecności przewoźnika, w szczególności czy jest ona kompletna oraz czy nie jest uszkodzona.
 16. Użytkownik posiada również możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczenia.
 17. O sposobie rozpatrzenia reklamacji osoba składająca reklamację poinformowana zostanie listownie na adres podany w reklamacji lub pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w reklamacji.
§7. ZAMIESZCZANIE I ROZPORZĄDZANIE MATERIAŁAMI
 1. Użytkownik z momentem zamieszczenia danego materiału:
  1. oświadcza, iż władny jest zamieścić dany materiał w Serwisie Malachit oraz na profilach Administratora prowadzonych w mediach społecznościowych np. Facebook, YouTube, Instagram, w tym udostępnić go nieograniczonemu kręgowi osób;
  2. oświadcza, iż dany materiał nie narusza powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich, ani zasad współżycia społecznego;
  3. zamieszczając dany materiał w Serwisie Malachit udziela Serwisowi Malachit nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na korzystanie przez Serwis Malachit z powyższego materiału w działalności Serwisu Malachit, w tym w szczególności na utrzymywanie ich w zasobach systemu informatycznego Serwisu Malachit. Użytkownikowi z tytułu udzielenia w Serwisie Malachit powyższej licencji nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie;
  4. na wypadek jakichkolwiek roszczeń osób trzecich dotyczących materiału zamieszczonego przez Użytkownika w Serwisie Malachit, Użytkownik zobowiązuje się do naprawienia szkody poniesionej przez Serwis Malachit z tego tytułu w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, a także do przystąpienia do postępowania sądowego lub pozasądowego po stronie Serwisu Malachit na pierwsze wezwanie Serwisu Malachit.
 2. Serwis Malachit uprawniony jest do usuwania z Serwisu Malachit oraz z profili Administratora prowadzonych w mediach społecznościowych np. Facebook, YouTube, Instagram, materiałów sprzecznych z prawem, naruszających prawa osób trzecich, dobra osobiste, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu. O zamiarze usunięcia materiałów zamieszczonych przez Użytkownika Użytkownik zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Serwisie Malachit. 
 3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Serwis Malachit nie stanowi narzędzia do utrwalania i przechowywania materiałów. Administrator nie gwarantuje, iż zamieszczone przez Użytkownika materiały będą stale dostępne na stronach internetowych Serwisu Malachit i w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za ich utratę przez Użytkownika. 
 4. Administrator, stosownie do powszechnie obowiązujących przepisów prawa, nie ma obowiązku sprawdzania materiałów zamieszczonych przez Użytkowników w Serwisie Malachit lub na profilach Administratora prowadzonych w mediach społecznościowych np. Facebook, YouTube, Instagram. W przypadku gdy którykolwiek z materiałów zamieszczonych w Serwisie Malachit lub na profilach Administratora prowadzonych w mediach społecznościowych np. Facebook, YouTube, Instagram, narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub regulamin, należy poinformować o tym Administratora wskazując adres internetowy, pod którym dostępny jest dany materiał w ramach Serwisu Malachit oraz informując, na czym polega naruszenie. W przypadku, gdy dany materiał naruszać będzie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub regulamin, Administrator niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tego Materiału osobom trzecim.
 5. Administrator nie odpowiada za dane osobowe pozwalające na identyfikację ujawnione samodzielnie przez Użytkownika na stronach Serwisu Malachit lub na profilach Administratora prowadzonych w mediach społecznościowych np. Facebook, YouTube, Instagram. Ujawnienie tych danych następuje wyłącznie na odpowiedzialność Użytkownika. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia danych osobowych, które nie są wymagane w jakimkolwiek zakresie przez Administratora.
§8. POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Serwis Malachit zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Użytkownika zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO).
 2. W niniejszej Polityce Administrator zawarł szczegółowe informacje o tym, jak przetwarza i chroni prywatność Użytkowników, w tym dane osobowe pozyskane przez Serwis Malachit.
  Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Pracownia Projektowa "Malachit" Aleksandra Gołowacz z siedzibą w Rybniku, 44-203, przy ul.Żorskiej 205, NIP: 6422029762, REGON: 240251822,
  tel. 32 42 50 746, 519 566 144, e-mail: sklep@malachit.pl, malachit@malachit.pl
  Użytkownik może skontaktować się z Administratorem:
  listownie wysyłając list na adres 44-203 Rybnik, ul.Żorska 205,
  telefonicznie pod numerami telefonów: 32 42 50 746 lub 519 566 144
  lub korespondencją elektroniczną wysyłając ją na adres e-mail: sklep@malachit.pl lub malachit@malachit.pl
 3. Serwis Malachit może gromadzić dane Użytkowników na różnych etapach korzystania z Serwisu Malachit, w szczególności:
  1. podczas zamawiania towaru lub usługi,
  2. podczas zawierania umowy sprzedaży,
  3. podczas pobierania rysunków poglądowych gotowego projektu,
  4. podczas polecenia znajomym towaru oferowanego w Serwisie Malachit,
  5. podczas zapytania o rabat lub ustalenia indywidualnych warunków zamówienia,
  6. podczas transakcji zakupu towaru lub usługi,
  7. podczas kontaktu Użytkownika z Administratorem (osobiście, telefonicznie, mailowo, poprzez profile Administratora prowadzonych w mediach społecznościowych tj. Facebook, YouTube, Instagram),
  8. automatycznie podczas wizyty w Serwisie Malachit lub na profilach Administratora prowadzonych w mediach społecznościowych np. Facebook, YouTube, Instagram.
  Serwis Malachit gromadzi następujące dane, w tym dane osobowe Użytkowników: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, dane do faktury (imię, nazwisko, ulica i numer domu, kod pocztowy, miasto, a jeśli Użytkownikiem jest firma to również nazwa firmy i NIP) oraz dane do wysyłki (imię, nazwisko, ulica i numer domu, kod pocztowy, miasto, a jeśli Użytkownikiem jest firma to również nazwa firmy), dodatkowo w przypadku realizacji zamówień indywidualnych może gromadzić dodatkowe dane potrzebne do zrealizowania zamówienia i wymagane przez organy administracji publicznej np.: numer działki budowlanej, adres budowy, dane osobowe Inwestora, w tym również numer PESEL, numer dowodu osobistego, adres zameldowania, adres do korespondencji.
 4. Cele, dla jakich Administrator wykorzystuje dane osobowe Użytkownika i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych Użytkownika.
  1. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są na potrzeby realizacji usług świadczonych przez Serwis Malachit, takich jak zawarcie umowy sprzedaży towaru lub realizacji usługi, wystawienie faktury, rozliczenie transakcji sprzedaży towaru lub usługi, realizacji przez Serwis Malachit zamówienia indywidualnego, wysyłki towaru, realizacji przez Serwis Malachit usług związanych z obsługą inwestycji Użytkownika.
   Podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
  2. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są na potrzeby realizacji usług świadczonych przez Serwis Malachit, takich jak przesłania zamówionych rysunków poglądowych gotowego projektu, złożenia oferty lub informacji na zapytania odnośnie danego towaru lub usługi, złożenia oferty na zapytania o rabat lub ustalenia indywidualnych warunków zamówienia, korzystania z Serwisu Malachit, przesyłania informacji dotyczących oferty Serwisu Malachit.
   Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na dostarczaniu zamówionej komunikacji marketingowej, w tym w formie wiadomości e-mail, zawierających rysunki poglądowe oraz informacje o aktualnych ofertach, promocjach czy konkursach.
  3. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są ze względu na przepisy prawa, które wymagają od Administratora przetwarzania Twoich danych do celów podatkowych i rachunkowych.
   Podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
  4. Dane osobowe mogą być przechowywane przez Administratora dla celów archiwalnych ze względu na przepisy prawa, które wymagają od Administratora przetwarzania Twoich danych do celów związanych z przepisami prawa budowlanego.
   Podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
  5. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w celu obsługi reklamacji i ewentualnych innych roszczeń.
   Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na zabezpieczeniu informacji o zamówieniach oraz obsługi ewentualnych roszczeń.
  6. Dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych np. Facebook, YouTube, Instagram, przetwarzane są przez Administratora w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, a także w celu komunikacji z Użytkownikami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych.
   Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką.
  7. Dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane w celach marketingu usług własnych Administratora i jego partnerów.
   Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na wykorzystywaniu własnych usług Administratora dla celów marketingu własnego i rozwoju Administratora.
  8. Dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane w celach analitycznych lub statystycznych.
   Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na wykorzystywaniu analiz finansowych i sprzedażowych na potrzeby wewnętrznego raportowania i wyznaczania optymalnych kierunków rozwoju Administratora.
  9. Za zgodą Użytkownika dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom z branży budowlanej i finansowej celem umożliwienia zaoferowania usług związanych z realizacją inwestycji. Zgoda może być wycofana w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania danych osobowych Użytkownika w czasie obowiązywania zgody. Z prawa do wycofania zgody Użytkownik może skorzystać wysyłając e-maila na adres sklep@malachit.pl
  10. Użytkownik może wyrazić zgodę na przesyłanie mu przez Serwis Malachit za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych i marketingowych oraz na używanie komunikacji telefonicznej oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego dotyczącego towarów i usług Administratora oraz jego partnerów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1907, z późn. zm.).
   Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na dostarczaniu zamówionej komunikacji marketingowej, w tym w formie wiadomości e-mail, zawierających rysunki szczegółowe oraz informacje o aktualnych ofertach, promocjach czy konkursach.
  11. Za zgodą Użytkownika dane osobowe mogą być przetwarzane w celu zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych. Zgoda może być wycofana w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania danych osobowych Użytkownika w czasie obowiązywania zgody. Z prawa do wycofania zgody Użytkownik może skorzystać wysyłając maila na adres sklep@malachit.pl
  12. W każdej chwili przysługuje Użytkownikowi prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego. Z prawa tego można skorzystać wysyłając maila na adres sklep@malachit.pl
  13. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Użytkownika zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 5. Podawanie przez Użytkowników danych osobowych jest dobrowolne, ale brak ich podania może uniemożliwić zawarcie umowy sprzedaży lub korzystanie z niektórych usług świadczonych przez Serwis Malachit.
  Użytkownik oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są danymi Użytkownika.
 6. Administrator nie odpowiada za dane osobowe pozwalające na identyfikację ujawnione samodzielnie przez Użytkownika w Serwisie Malachit lub na profilach Administratora prowadzonych w mediach społecznościowych np. Facebook, YouTube, Instagram. Ujawnienie tych danych następuję na odpowiedzialność Użytkownika. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia danych prywatnych Użytkownika, które nie są wymagane przez Administratora.
 7. Bezpieczeństwo danych osobowych
  1. W celu zapewnienia integralności i poufności danych Administrator przyjął Politykę ochrony danych, która kompleksowo określa zasady ochrony danych osobowych. Wdrożone zostały także procedury umożliwiające dostęp do danych jedynie osobom upoważnionym i wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania.
  2. Administrator stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia rejestracji operacji na danych osobowych oraz identyfikowalności osób dokonujących tych operacji.
  3. Administrator dokłada należytej staranności, aby podmioty z nim współpracujące dawały gwarancje stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.
  4. Administrator prowadzi na bieżąco analizę ryzyka i monitoruje adekwatność stosowanych zabezpieczeń danych do identyfikowanych zagrożeń.
 8. Dostęp do danych osobowych Użytkownika
  1. Dostęp do danych osobowych Użytkownika mają odbiorcy, którzy:
   - przekazują Użytkownikowi informacje handlowe i marketingowe,
   - świadczą usługi pocztowe i kurierskie,
   - świadczą usługi ubezpieczeniowe,
   - pomagają utrzymać system teleinformatyczny, w którym realizowane są zamówienia,
   - uczestniczą w rozliczeniach transakcji sprzedaży towaru lub usługi,
   - pomagają Administratorowi w wypełnieniu obowiązku prawnego związanego z przepisami prawa podatkowego i rachunkowego,
   - projektują projekty na indywidualne zamówienie,
   - realizują usługi adaptacji projektu,
   - dostarczają mapy do celów projektowych na indywidualne zamówienie,
   - wykonują dokumentacje geotechniczne, dendrologiczne, operaty wodno-prawne i inne opracowania na indywidualne zamówienie,
   - w przypadku zamówienia indywidualnego, uzyskują uzgodnienia z odrębnymi jednostkami administracyjnymi wymagane do uzyskania decyzji administracyjnych np. decyzji o pozwoleniu na budowę,
   - w przypadku zamówienia indywidualnego, uzgadniają rozwiązania projektowe, techniczne, urbanistyczne, archeologiczne itp. wymagane do uzyskania decyzji administracyjnych np. decyzji o pozwoleniu na budowę (odrębne jednostki administracyjne),
   - współpracują z Administratorem na rzecz realizacji usług świadczonych dla Użytkownika, jako osoby, które pełnią samodzielne funkcje techniczne w budownictwie określone w prawie budowlanym, w tym między innymi pełnią funkcję projektanta, kierownika budowy, kierownika robót, inspektora nadzoru inwestorskiego,
   - organy publiczne działające zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym między innymi z prawem budowlanym, prawem geodezyjnym i kartograficznym, prawem ochrony środowiska, ochrony przyrody - w zależności od rodzaju obsługiwanej przez Administratora, jego pracowników i podmiotów z nim współpracujących inwestycji,
   - organy publiczne walczące z oszustwami i nadużyciami,
  2. Wszyscy pracownicy Administratora i podmioty współpracujące z Administratorem mające dostęp do danych osobowych Użytkownika zostali indywidualnie upoważnieni do przetwarzania tych danych oraz pouczeni o spoczywających na nich obowiązkach w zakresie ochrony prywatności naszych Użytkowników.
 9. Okres przechowywania danych osobowych Użytkownika.
  1. Dane osobowe Użytkownika przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego przetwarzane są dane, tj. w przypadku danych przetwarzanych w związku z:
   - zakupem towaru lub usługi – przez czas trwania obowiązków wynikających z regulacji księgowych i podatkowych oraz ze względów bezpieczeństwa prawnego, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń;
   - działalnością marketingową – do czasu uzyskania sprzeciwu lub żądania usunięcia danych;
   - realizacją przez Administratora zamówienia indywidualnego na projekt koncepcyjny, architektoniczno-budowlany, techniczny, budowlany, przetargowy, kontraktowy lub inny, a także usługi adaptacji lub innego typu związanej z obiektem budowlanym – do czasu uzyskania sprzeciwu lub żądania usunięcia danych, lecz nie krócej niż przez okres istnienia obiektu budowlanego;
   - pełnieniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, określonych w prawie budowlanym, w tym między innymi pełnieniem funkcji projektanta, kierownika budowy, kierownika robót, inspektora nadzoru inwestorskiego, przez Administratora lub podmioty współpracujące z Administratorem na rzecz realizacji usług świadczonych dla Użytkownika – do czasu uzyskania sprzeciwu lub żądania usunięcia danych, lecz nie krócej niż przez okres istnienia obiektu budowlanego.
  2. Okres przechowywania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym okresie – w przypadku i zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
  3. Po upływie okresu przechowywania danych będą one trwale usunięte lub zanonimizowane.
 10. Prawa przysługujące Użytkownikom.
  1. Użytkownicy mają prawo do:
   - dostępu do swoich danych osobowych, czyli sprawdzenia, jakie dane są przetwarzane przez Administratora, uzyskania ich kopii, jak również uzyskania informacji o tym, w jakim celu i na jakich podstawach prawnych Administrator przetwarza dane konkretnego Użytkownika, komu są one udostępniane oraz kiedy będą usunięte;
   - poprawienia danych osobowych w sytuacji, gdy dane Użytkownika zmienią się;
   - sprostowania danych osobowych w sytuacji, gdy dane Użytkownika są nieprawidłowe lub niekompletne;
   - uzupełnienia danych osobowych w sytuacji, gdy dane Użytkownika są niekompletne,
   - przenoszenia danych osobowych, czyli przekazania danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego np. txt., pdf., odt., doc., rtf., jpeg., XML, JSON, CSV na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika;
   - żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, gdy: dane Użytkownika są nieprawidłowe, Użytkownik może żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych na okres pozwalający sprawdzić Administratorowi prawidłowość tych danych; dane Użytkownika będą przetwarzane niezgodnie z prawem Użytkownik może żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych zgodnie z prawem; Użytkownik wniesie sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu Użytkownika; dane Użytkownika nie będą już potrzebne Administratorowi, ale mogą być potrzebne Użytkownikowi do obrony lub dochodzenia roszczeń;
   - usunięcia danych osobowych, gdy dane Użytkownika nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora.
   - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, gdy: ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której znalazł się Użytkownik; dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.
  2. Z praw, o których mowa powyżej, Użytkownik może skorzystać wysyłając e-mail na adres sklep@malachit.pl
  3. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych Użytkownika, Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem tym jest obecnie Generalny Inspektor Danych Osobowych (https://giodo.gov.pl/pl/493 adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa ).
 11. Adresy e-mail pochodzące z korespondencji z Administratorem.
  Wszyscy Użytkownicy Serwisu Malachit mają możliwość bezpośredniego kontaktu mailowego z pracownikami Administratora poprzez udostępnione przez Administratora adresy korespondencyjne. Administrator przechowuje korespondencję ze swoimi Użytkownikami dla celów jak najlepszej i najszybszej reakcji na pojawiające się zapytania. Jednocześnie Administrator gwarantuje, że adresy w ten sposób gromadzone nie będą wykorzystywane do komunikacji z Użytkownikiem w celu innym niż przez niego określony. Ewentualna komunikacja w innych kwestiach może się odbywać tylko za uprzednią zgodą użytkownika.
 12. Ochrona prywatności osób niepełnoletnich.
  Administrator nie monitoruje i nie weryfikuje informacji na temat wieku swoich Użytkowników. Informacje kontaktowe od Użytkowników są wykorzystywane do realizacji zamówień lub usług świadczonych przez Administratora. Osoby niepełnoletnie nie powinny wysyłać żadnych informacji, dokonywać zamówień ani zakupów świadczonych przez Serwis Malachit bez wiedzy swoich rodziców lub opiekunów.
 13. Dane osobowe Użytkownika nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.
 14. Polityka "cookies"
  1. Serwis Malachit zbiera w sposób automatyczny w szczególności adres IP, typ przeglądarki, systemu operacyjnego oraz informacje zawarte w plikach cookies.
  2. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu Malachit. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.
  4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   - dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu Malachit do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
   - tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  5. W ramach Serwisu Malachit stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  6. W ramach Serwisu Malachit stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
   - "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu Malachit, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu Malachit;
   - pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu Malachit;
   - "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu Malachit;
   - "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
   - "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
  7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu Malachit mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  8. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu Malachit.
  9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika, wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu Malachit reklamodawców oraz partnerów.
  10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych w sekcji "Pomoc" w menu przeglądarki internetowej. Zmiana Polityki Prywatności
 15. Zmiana Polityki Prywatności
  Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki poprzez opublikowanie z nową datą nowej wersji Polityki Prywatności w Serwisie Malachit. Korzystając z Serwisu Malachit po tej dacie Użytkownik akceptuje zmiany w nowej wersji Polityki Prywatności.
 16. Pytania i sugestie
  W razie jakichkolwiek pytań, wątpliwości lub propozycji związanych z Polityką Prywatności Administratora, prosimy o kontakt z Administratorem pod adresem sklep@malachit.pl.
§9. PRAWA AUTORSKIE
 1. Wszystkie materiały graficzne wykorzystane w Serwisie Malachit oraz same projekty, objęte są ochroną prawa autorskiego.
 2. Użytkownik i Administrator zobowiązują się do przestrzegania ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 3. Autorzy projektu, zgodnie z ustawą z dnia 04 lutego 1994r. "O prawie autorskim", zachowują pełnię praw i jakiekolwiek inne wykorzystanie tego projektu od przeznaczonego, bez ich zgody jest zabronione. Wykorzystywanie ich w celach komercyjnych lub reklamowych bez zgody i wiedzy autorów grozi konsekwencjami prawnymi.
 4. Własność, autorskie prawa majątkowe i osobiste prawo autorskie do projektów będących w ofercie i na stronach Serwisu Malachit należą do Administratora lub autorów projektów.
 5. Na podstawie zrealizowanej umowy sprzedaży, po uregulowaniu przez Użytkownika należności wynikających z realizacji umowy sprzedaży, Administrator udziela Użytkownikowi realizującemu umowę sprzedaży w ramach autorskich praw majątkowych licencji niewyłącznej do zastosowania gotowego projektu będącego przedmiotem umowy sprzedaży tylko do jednej budowy (jednorazowej realizacji) zgodnie z art. 61 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 6. Zgody na wszelkie zmiany, jeśli będą możliwe do wprowadzania i nie będą szkodziły architekturze budynku, wyrażone zostaną pisemnie przez Administratora na oświadczeniu dokładanym do dokumentacji projektowej.
 7. Zabronione jest kopiowanie, rozpowszechnienie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach danych, informacji, wizualizacji, zdjęć lub innych treści umieszczanych na stronach Serwisu Malachit, za wyjątkiem przypadków, gdy Administrator wyraził na to pisemną zgodę lub takie korzystanie odbywa się w granicach dozwolonego użytku określonego przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 8. Żadna część gotowego projektu nie może być użyta przez Użytkownika bez pisemnej zgody Administratora do innych celów niż te, które zostały ustalone w ust. 5 niniejszego paragrafu.
 9. Udzielenie licencji w zakresie szerszym, niż określono wyżej, albo przeniesienie autorskich praw majątkowych, a ponadto ewentualne zezwolenie na wykonywanie praw zależnych wymaga zawarcia odrębnej pisemnej umowy, określającej w szczególności zakres praw, których to dotyczy, pola eksploatacji utworu oraz stosowne honorarium.
 10. Gotowe projekty, indywidualne projekty oraz inne projekty, wizualizacje i zdjęcia będące w ofercie Serwisu Malachit, zamieszczone na stronach internetowych, w mediach społecznościowych, na reklamach, nośnikach elektronicznych lub będące przedmiotem zawarcia umowy są w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych utworami i jako takie są chronione prawem autorskim.
 11. Korzystając z Serwisu Malachit lub zawierając umowę sprzedaży lub wykonania usługi, Użytkownik potwierdza, że znane mu są regulacje prawne w zakresie prawa autorskiego, a Administrator zapewnia, że wszelkie rozwiązania projektowe, zastosowane w opracowanej i przekazanej Użytkownikowi dokumentacji, nie naruszają praw autorskich osób trzecich.
 12. W przypadku rozpoczęcia robót budowlanych w oparciu o usługę lub projekt oferowany przez Serwis Malachit, przed uiszczeniem Administratorowi należnego z tytułu wykorzystania jego usługi lub towaru wynagrodzenia, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że tego rodzaju działania wiążą się z poniesieniem konsekwencji prawnych, w szczególności z tytułu naruszenia praw autorskich.
 13. W przypadku zlecenia osobie trzeciej przez Użytkownika wykonania projektu architektoniczno-budowlanego, technicznego, przetargowego lub kontraktowego na podstawie projektu koncepcyjnego, architektoniczno-budowlanego, technicznego, przetargowego lub kontraktowego opracowanego przez Administratora, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że tego rodzaju działania wiążą się z poniesieniem konsekwencji prawnych, w szczególności z tytułu naruszenia praw autorskich.
 14. Użytkownik nie ma prawa, bez uprzedniej pisemnej zgody Administratora i zapłacenia jej uzgodnionego przez Strony dodatkowego honorarium, wykorzystać projektu do realizacji innej inwestycji, niż określona w umowie sprzedaży, ani powierzyć innemu architektowi, projektantowi lub osobie trzeciej wykonania opracowania projektu, a w szczególności przeróbek i adaptacji projektu lub jego części, oraz wykorzystania projektu na innych polach eksploatacji, niż określone umową sprzedaży z zastrzeżeniem ust. 15.
 15. Administrator zobowiązuje się do nieodpłatnego udzielenia zezwolenia na wykonywanie praw zależnych w celu kontynuacji zamierzenia inwestycyjnego, jeżeli wady w projekcie uniemożliwią jego wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem, a okoliczność ta stanowić będzie podstawę do odstąpienia od umowy z winy Administratora albo jeśli takie odstąpienie nastąpi z innych przyczyn określonych w umowie.
§10. ZASADY PROMOCJI I KONKURSÓW
 1. Szczegóły organizowanych przez Serwis Malachit promocji lub konkursów określane będą w załącznikach do niniejszego Regulaminu, na stronach internetowych Serwisu Malachit lub na profilach Administratora prowadzonych w mediach społecznościowych np. Facebook, YouTube, Instagram. W przypadku organizowanych przez Serwis Malachit konkursów, zasady i warunki konkursu określone zostaną w odrębnym regulaminie opracowanym na potrzeby określonego konkursu.
 2. Serwis Malachit zastrzega sobie prawo do:
  1. wprowadzania promocji lub konkursu,
  2. anulowania promocji,
  3. wprowadzania zmian w organizowanych promocjach,
  4. skrócenia lub wydłużenia czasu trwania organizowanych promocji, bez powiadamiania Użytkowników Serwisu Malachit.
  Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany, warunków promocji lub wyprzedaży.
 3. Promocje w Serwisie Malachit nie podlegają łączeniu, o ile zasady dotyczące poszczególnych promocji lub wyprzedaży nie stanowi inaczej.