prostokąt NAZWA PROJEKTU
prostokąt POWIERZCHNIA m2
od     do
prostokąt tel. 519 566 144 prostokąt tel. 519 566 144

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Pobierz Politykę Prywatności w pliku PDF.


POLITYKA PRYWATNOŚCI obowiązująca od dnia 03.11.2022.


 1. Użyte w niniejszej Polityce Prywatności terminy oznaczają: Serwis Malachit - powiązany funkcjonalnie zbiór stron internetowych umieszczonych pod adresem internetowym: www.malachit.pl, www.projektymalachit.pl
  lub innych adresach Administratora Serwisu Malachit, zawierający:
  - bazę danych ofert towarów i usług,
  - informacje o usługach świadczonych przez Serwis Malachit,
  - informacje o zamówieniach indywidualnych oferowanych przez Serwis Malachit,
  - dodatkowe funkcje i usługi oferowane przez Serwis Malachit.
  Administrator - podmiot zarządzający i prowadzący Serwis Malachit, którym jest Pracownia Projektowa "Malachit" Aleksandra Gołowacz z siedzibą w Rybniku przy ul.Żorskiej 205, NIP 6422029762, REGON 240251822, wpisaną w dniu 15.12.2005r. do prowadzonej przez Prezydenta Miasta Rybnika ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 27715/2005.
  Nr konta bankowego: ING BANK ŚLĄSKI S.A. 19 1050 1344 1000 0090 7417 3023.
  Kontakt z administratorem możliwy jest również poprzez:
  strony internetowe www.malachit.pl lub www.projektymalachit.pl;
  korespondencję elektroniczną na adres e-mail: sklep@malachit.pl, malachit@malachit.pl, aleksandra@malachit.pl lub artur@malachit.pl;
  telefonicznie pod numerem telefonu: 32 42 50 746 lub 519 566 144
  Użytkownik - osoba korzystająca ze stron Serwisu Malachit lub zamawiająca towar lub usługę w Serwisie Malachit, będąca osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną.
  Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Serwisie Malachit w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93)
  Przedsiębiorca – przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - tekst jednolity z dnia 28 stycznia 2020 r., Dz. U. 2020 r., poz. 287, którym w przypadku zawarcia przez Użytkownika umowy sprzedaży z Serwisem Malachit jest Pracownia Projektowa "Malachit" Aleksandra Gołowacz.
  Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
  RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  Prawo budowlane - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 251 wraz z późniejszymi zmianami) wraz z obowiązującymi na czas przygotowywania gotowego projektu aktami normatywnymi (rozporządzeniami) do niej.
  Inwestor – uczestnik procesu budowlanego w rozumieniu prawa budowlanego.
  Projektant – uczestnik procesu budowlanego w rozumieniu prawa budowlanego.
  Kierownik budowy - uczestnik procesu budowlanego w rozumieniu prawa budowlanego.
  Inspektor nadzoru inwestorskiego - uczestnik procesu budowlanego w rozumieniu prawa budowlanego.
  Materiały – wszelkie treści zamieszczone przez Użytkownika w Serwisie Malachit oraz na profilach Administratora prowadzonych w mediach społecznościowych np. Facebook, YouTube, Instagram, w tym w szczególności zdjęcia, wypowiedzi, recenzje towarów i usług znajdujących się w asortymencie Serwisu Malachit.
  Towar – gotowy projekt domu, garażu i innego budynku, kosztorys, charakterystyka energetyczna oraz inne produkty będące w ofercie Serwisu Malachit.
  Usługa – usługa polegająca na wykonaniu przez Serwis Malachit między innymi wstępnych analiz funkcjonalnych, ekspertyz budowlanych, świadectw charakterystyki energetycznej, map do celów projektowych, ekspertyz i opinii geotechnicznych, opinii dendrologicznych, operatów wodnoprawnych, raportów oddziaływania na środowisko; usługa adaptacji gotowych projektów; usługa polegająca na pełnieniu przez Serwis Malachit funkcji kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego; usługa polegająca na pełnieniu przez Serwis Malachit obsługi administracyjnej i projektowej związanej z procesem budowlanym. Usługa realizowana jest na podstawie indywidualnych uzgodnień pomiędzy Serwisem Malachit i Użytkownikiem.
  Usługa adaptacji – usługa polegająca na wykonaniu przez Serwis Malachit (przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalnościach niezbędnych do wykonywania adaptacji) adaptacji gotowego projektu.
  Adaptacja gotowego projektu – usługa polegająca na przystosowaniu zakupionego gotowego projektu przez projektanta obiektu budowlanego, do ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) oraz do warunków otoczenia planowanej przez Użytkownika inwestycji, w tym między innymi:
  - sporządzenie projektu zagospodarowania działki lub terenu na aktualnej mapie do celów projektowych obejmującej między innymi: określenie granic działki lub terenu, usytuowanie budynku, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, sieci uzbrojenia terenu, sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, układ komunikacyjny, układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów i wzajemnych odległości obiektów w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich,
  - opracowanie stron tytułowych,
  - umieszczenie metryki projektu na rysunkach wchodzących w skład projektu architektoniczno-budowlanego i technicznego,
  - opatrzenie numeracją wszystkich stron projektu budowlanego,
  - opracowanie spisu zawartości projektu budowlanego,
  - uzyskanie wymaganych prawem uzgodnień i decyzji administracyjnych.
  Ze względu na zróżnicowane lokalizacje budynków, do głównych obowiązków projektanta adaptującego należy sprawdzenie fundamentów przewidzianych w projekcie, pod kątem indywidualnych lokalizacyjnych warunków gruntowych, dostosowanie więźby dachowej do odpowiedniej strefy wiatrowej i śniegowej, dostosowanie przegród budowlanych obiektu budowlanego do wymagań izolacyjności cieplnej i innych wymagań związanych z oszczędnością energii do odpowiedniej strefy klimatycznej, dostosowanie projektu instalacji sanitarnych (zwłaszcza centralnego ogrzewania) do odpowiedniej strefy klimatycznej, skorygowanie w razie potrzeby charakterystyki energetycznej budynku do odpowiedniej strefy klimatycznej, skorygowanie w razie potrzeby analizy ekonomicznej i ekologicznej przyjętych ostatecznie przez projektanta adaptującego rozwiązań projektowych.
  Adaptacja to również dokonanie zmian w zakupionym projekcie architektoniczno – budowlanym i technicznym według właściwości wskazanych przez Użytkownika.
  Adaptacja Projektu powinna zostać zlecona samodzielnie przez Użytkownika jako nabywcy gotowego projektu i Użytkownik ponosi jej pełny koszt. Użytkownik samodzielnie występuje w celu uzyskania wymaganych decyzji administracyjnych koniecznych do uzyskania wymaganych decyzji administracyjnych np. decyzji o pozwoleniu na budowę.
  Projekt budowlany – projekt zgodny z wymaganiami prawa budowlanego, w skład którego wchodzi:
  - projekt zagospodarowania działki lub terenu,
  - projekt architektoniczno-budowlany,
  - projekt techniczny,
  - w zależności od potrzeb – w przypadku drogi krajowej lub wojewódzkiej – oświadczenie właściwego zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z drogą,
  - opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty.
  Gotowy projekt – 3 (trzy) egzemplarze dokumentacji projektowej obiektu budowlanego (np. domu, garażu, budynku usługowego, altany, obiektu małej architektury, budowli) będący w ofercie Serwisu Malachit, przeznaczony do wielokrotnego zastosowania przez Serwis Malachit, który może być zastosowany jako projekt architektoniczno-budowlany i projekt techniczny, po dokonaniu jego adaptacji w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa budowlanego.
  Rozpoczęcie budowy obiektu na podstawie gotowego projektu, może nastąpić po uzyskaniu przez Inwestora odpowiednich decyzji administracyjnych wymaganych prawem budowlanym. W celu uzyskania wymaganych decyzji administracyjnych np. decyzji o pozwoleniu na budowę, konieczne jest wykonanie adaptacji gotowego projektu przez projektanta adaptującego.
  Gotowy projekt budynku – 3 (trzy) egzemplarze dokumentacji projektowej wybranego budynku w rozumieniu przepisów prawa budowlanego np. domu, garażu, budynku gospodarczego, budynku usługowego, budynku produkcyjnego, hali lub magazynu itp. będącego w ofercie Serwisu Malachit, przeznaczony do wielokrotnego zastosowania przez Serwis Malachit, który może być zastosowany jako projekt architektoniczno-budowlany i projekt techniczny, po dokonaniu jego adaptacji w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa budowlanego.
  Rozpoczęcie budowy budynku na podstawie gotowego projektu, może nastąpić po uzyskaniu przez Inwestora odpowiednich decyzji administracyjnych zgodnie z prawem budowlanym. W celu uzyskania wymaganych decyzji administracyjnych np. decyzji o pozwoleniu na budowę, konieczne jest wykonanie adaptacji gotowego projektu przez projektanta adaptującego.
  Dokumentacja projektowa – projekt architektoniczno-budowlany i projekt techniczny opracowany w języku polskim zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, przepisami techniczno-budowlanymi i obowiązującymi na czas przygotowania projektu przepisami prawa budowlanego.
  Dokumentacja projektowa zawiera:
  - projekt architektoniczno-budowlany branży architektonicznej wraz z oświadczeniem projektanta, kserokopią uprawnień budowlanych i zaświadczeniem o przynależności projektantów do Izby Architektów, szablonem informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i analizą ekonomiczną i ekologiczną przyjętych rozwiązań projektowych.
  - projekt techniczny w skład, którego wchodzi: projekt techniczny architektury, projekt techniczny konstrukcji, projekt techniczny instalacji sanitarnych (wodnej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, a w niektórych gotowych projektach budynków również gazowej i/lub wentylacji mechanicznej, jeśli wymienione wcześniej instalacje wymagane są ze względu na funkcję obiektu), projekt techniczny instalacji elektrycznej, oświadczenia projektantów, kserokopie uprawnień budowlanych i zaświadczeń o przynależności projektantów do Izby Architektów lub Izby Inżynierów Budownictwa, i charakterystyka energetyczna budynku.
  Koncepcja projektu - zarys projektu architektoniczno – budowlanego zawierający wizualizację, uproszczony rysunek i opis. Towar (projekt budynku) bez określonej na stronach serwisu ceny należy traktować jako koncepcję projektu. Koncepcja projektu wymaga dodatkowego opracowania architekta - twórcy, aby spełniała wymogi projektu architektoniczno – budowlanego i projektu – technicznego w rozumieniu przepisów prawa budowlanego.
  Kosztorys – zestawienie materiałowo-kosztowe dla wybranego gotowego projektu obiektu budowlanego, którego dane są wartościami szacunkowymi i przybliżonymi i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
  Rysunki poglądowe – rysunki projektów gotowych lub koncepcji zawierające rzuty kondygnacji, przekroje i elewacje. Rysunki poglądowe nie zawierają wymiarów szczegółowych, detali, opisów szczegółów, opisów materiałów, zestawienia warstw itp. Rysunki poglądowe pozwalają na zapoznanie się z układem funkcjonalnym, głównymi wymiarami budynku i jego wysokością, wysokościami kondygnacji, spadkami dachu, co umożliwia między innymi sprawdzenie zgodności projektu z przepisami prawa miejscowego, charakteru towaru, jego cech i funkcjonowania.
  Wersja elektroniczna towaru – towar w formacie plików komputerowych pdf, dwg, doc lub innych.
  Zamówienie indywidualne – złożenie przez Użytkownika indywidualnego zlecenia nabycia określonego przez Użytkownika towaru lub usługi nie znajdującej się w ofercie i na stanie Serwisu Malachit wraz z określeniem: ceny, ilości, właściwości, szczegółów, formy płatności, adresu i danych Użytkownika potrzebnych do wystawienia faktury, adresu wysyłki, numeru telefonu kontaktowego.
  Zamówienie – złożenie przez Użytkownika zlecenia nabycia określonego przez Użytkownika towaru lub usługi znajdującej się w ofercie i na stanie Serwisu Malachit wraz z określeniem: ceny, ilości, szczegółów, formy płatności, adresu i danych Użytkownika potrzebnych do wystawienia faktury, adresu wysyłki, numeru telefonu kontaktowego.
  Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towaru lub usługi, na podstawie której użytkownik nabywa określony w zamówieniu towar lub usługę znajdującą się w ofercie i na stanie Serwisu Malachit w ilości określonej przez Użytkownika lub też umowa sprzedaży zamówienia indywidualnego według właściwości określonych przez Użytkownika na podstawie indywidualnych uzgodnień z Administratorem.
  W przypadku, gdy towar ten jest gotowym projektem lub indywidualnym projektem Użytkownik uzyskuje w wyniku zawarcie umowy sprzedaży prawo (licencję niewyłączną) do zastosowania tego projektu do jednej budowy na terytorium Polski.
 2. Serwis Malachit zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Użytkownika zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO).
 3. W niniejszej Polityce Administrator zawarł szczegółowe informacje o tym, jak przetwarza i chroni prywatność Użytkowników, w tym dane osobowe pozyskane przez Serwis Malachit.
  Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Pracownia Projektowa "Malachit" Aleksandra Gołowacz z siedzibą w Rybniku, 44-203, przy ul.Żorskiej 205, NIP: 6422029762, REGON: 240251822,
  tel. 32 42 50 746, 519 566 144, e-mail: sklep@malachit.pl, malachit@malachit.pl
  Użytkownik może skontaktować się z Administratorem:
  - listownie wysyłając list na adres 44-203 Rybnik, ul. Żorska 205,
  - telefonicznie pod numerami telefonów: 32 42 50 746 lub 519 566 144
  - lub korespondencją elektroniczną wysyłając ją na adres e-mail: sklep@malachit.pl lub malachit@malachit.pl
 4. Serwis Malachit może gromadzić dane Użytkowników na różnych etapach korzystania z Serwisu Malachit, w szczególności:
  1. podczas zamawiania towaru lub usługi,
  2. podczas zawierania umowy sprzedaży,
  3. podczas pobierania rysunków poglądowych gotowego projektu,
  4. podczas polecenia znajomym towaru oferowanego w Serwisie Malachit,
  5. podczas zapytania o rabat lub ustalenia indywidualnych warunków zamówienia,
  6. podczas transakcji zakupu towaru lub usługi,
  7. podczas kontaktu Użytkownika z Administratorem (osobiście, telefonicznie, mailowo, poprzez profile Administratora prowadzonych w mediach społecznościowych tj. Facebook, YouTube, Instagram),
  8. automatycznie podczas wizyty w Serwisie Malachit lub na profilach Administratora prowadzonych w mediach społecznościowych np. Facebook, YouTube, Instagram.
  Serwis Malachit gromadzi następujące dane, w tym dane osobowe Użytkowników: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, dane do faktury (imię, nazwisko, ulica i numer domu, kod pocztowy, miasto, a jeśli Użytkownikiem jest firma to również nazwa firmy i NIP) oraz dane do wysyłki (imię, nazwisko, ulica i numer domu, kod pocztowy, miasto, a jeśli Użytkownikiem jest firma to również nazwa firmy), dodatkowo w przypadku realizacji zamówień indywidualnych może gromadzić dodatkowe dane potrzebne do zrealizowania zamówienia i wymagane przez organy administracji publicznej np.: numer działki budowlanej, adres budowy, dane osobowe Inwestora, w tym również numer PESEL, numer dowodu osobistego, adres zameldowania, adres do korespondencji.
 5. Cele, dla jakich Administrator wykorzystuje dane osobowe Użytkownika i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych Użytkownika.
  1. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są na potrzeby realizacji usług świadczonych przez Serwis Malachit, takich jak zawarcie umowy sprzedaży towaru lub realizacji usługi, wystawienie faktury, rozliczenie transakcji sprzedaży towaru lub usługi, realizacji przez Serwis Malachit zamówienia indywidualnego, wysyłki towaru, realizacji przez Serwis Malachit usług związanych z obsługą inwestycji Użytkownika.
   Podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
  2. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są na potrzeby realizacji usług świadczonych przez Serwis Malachit, takich jak przesłania zamówionych rysunków poglądowych gotowego projektu, złożenia oferty lub informacji na zapytania odnośnie danego towaru lub usługi, złożenia oferty na zapytania o rabat lub ustalenia indywidualnych warunków zamówienia, korzystania z Serwisu Malachit, przesyłania informacji dotyczących oferty Serwisu Malachit.
   Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na dostarczaniu zamówionej komunikacji marketingowej, w tym w formie wiadomości e-mail, zawierających rysunki poglądowe oraz informacje o aktualnych ofertach, promocjach czy konkursach.
  3. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są ze względu na przepisy prawa, które wymagają od Administratora przetwarzania Twoich danych do celów podatkowych i rachunkowych.
   Podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
  4. Dane osobowe mogą być przechowywane przez Administratora dla celów archiwalnych ze względu na przepisy prawa, które wymagają od Administratora przetwarzania Twoich danych do celów związanych z przepisami prawa budowlanego.
   Podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
  5. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w celu obsługi reklamacji i ewentualnych innych roszczeń.
   Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na zabezpieczeniu informacji o zamówieniach oraz obsługi ewentualnych roszczeń.
  6. Dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych np. Facebook, YouTube, Instagram, przetwarzane są przez Administratora w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, a także w celu komunikacji z Użytkownikami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych.
   Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką.
  7. Dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane w celach marketingu usług własnych Administratora i jego partnerów.
   Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na wykorzystywaniu własnych usług Administratora dla celów marketingu własnego i rozwoju Administratora.
  8. Dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane w celach analitycznych lub statystycznych.
   Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na wykorzystywaniu analiz finansowych i sprzedażowych na potrzeby wewnętrznego raportowania i wyznaczania optymalnych kierunków rozwoju Administratora.
  9. Za zgodą Użytkownika dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom z branży budowlanej i finansowej celem umożliwienia zaoferowania usług związanych z realizacją inwestycji. Zgoda może być wycofana w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania danych osobowych Użytkownika w czasie obowiązywania zgody. Z prawa do wycofania zgody Użytkownik może skorzystać wysyłając e-maila na adres sklep@malachit.pl
  10. Użytkownik może wyrazić zgodę na przesyłanie mu przez Serwis Malachit za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych i marketingowych oraz na używanie komunikacji telefonicznej oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego dotyczącego towarów i usług Administratora oraz jego partnerów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1907, z późn. zm.).
   Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na dostarczaniu zamówionej komunikacji marketingowej, w tym w formie wiadomości e-mail, zawierających rysunki szczegółowe oraz informacje o aktualnych ofertach, promocjach czy konkursach.
  11. Za zgodą Użytkownika dane osobowe mogą być przetwarzane w celu zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych. Zgoda może być wycofana w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania danych osobowych Użytkownika w czasie obowiązywania zgody. Z prawa do wycofania zgody Użytkownik może skorzystać wysyłając maila na adres sklep@malachit.pl
  12. W każdej chwili przysługuje Użytkownikowi prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego. Z prawa tego można skorzystać wysyłając maila na adres sklep@malachit.pl
  13. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Użytkownika zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 6. Podawanie przez Użytkowników danych osobowych jest dobrowolne, ale brak ich podania może uniemożliwić zawarcie umowy sprzedaży lub korzystanie z niektórych usług świadczonych przez Serwis Malachit.
  Użytkownik oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są danymi Użytkownika.
 7. Administrator nie odpowiada za dane osobowe pozwalające na identyfikację ujawnione samodzielnie przez Użytkownika w Serwisie Malachit lub na profilach Administratora prowadzonych w mediach społecznościowych np. Facebook, YouTube, Instagram. Ujawnienie tych danych następuję na odpowiedzialność Użytkownika. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia danych prywatnych Użytkownika, które nie są wymagane przez Administratora.
 8. Bezpieczeństwo danych osobowych
  1. W celu zapewnienia integralności i poufności danych Administrator przyjął Politykę ochrony danych, która kompleksowo określa zasady ochrony danych osobowych. Wdrożone zostały także procedury umożliwiające dostęp do danych jedynie osobom upoważnionym i wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania.
  2. Administrator stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia rejestracji operacji na danych osobowych oraz identyfikowalności osób dokonujących tych operacji.
  3. Administrator dokłada należytej staranności, aby podmioty z nim współpracujące dawały gwarancje stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.
  4. Administrator prowadzi na bieżąco analizę ryzyka i monitoruje adekwatność stosowanych zabezpieczeń danych do identyfikowanych zagrożeń.
 9. Dostęp do danych osobowych Użytkownika
  1. Dostęp do danych osobowych Użytkownika mają odbiorcy, którzy:
   - przekazują Użytkownikowi informacje handlowe i marketingowe,
   - świadczą usługi pocztowe i kurierskie,
   - świadczą usługi ubezpieczeniowe,
   - pomagają utrzymać system teleinformatyczny, w którym realizowane są zamówienia,
   - uczestniczą w rozliczeniach transakcji sprzedaży towaru lub usługi,
   - pomagają Administratorowi w wypełnieniu obowiązku prawnego związanego z przepisami prawa podatkowego i rachunkowego,
   - projektują projekty na indywidualne zamówienie,
   - realizują usługi adaptacji projektu,
   - dostarczają mapy do celów projektowych na indywidualne zamówienie,
   - wykonują dokumentacje geotechniczne, dendrologiczne, operaty wodno-prawne i inne opracowania na indywidualne zamówienie,
   - w przypadku zamówienia indywidualnego, uzyskują uzgodnienia z odrębnymi jednostkami administracyjnymi wymagane do uzyskania decyzji administracyjnych np. decyzji o pozwoleniu na budowę,
   - w przypadku zamówienia indywidualnego, uzgadniają rozwiązania projektowe, techniczne, urbanistyczne, archeologiczne itp. wymagane do uzyskania decyzji administracyjnych np. decyzji o pozwoleniu na budowę (odrębne jednostki administracyjne),
   - współpracują z Administratorem na rzecz realizacji usług świadczonych dla Użytkownika, jako osoby, które pełnią samodzielne funkcje techniczne w budownictwie określone w prawie budowlanym, w tym między innymi pełnią funkcję projektanta, kierownika budowy, kierownika robót, inspektora nadzoru inwestorskiego,
   - organy publiczne działające zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym między innymi z prawem budowlanym, prawem geodezyjnym i kartograficznym, prawem ochrony środowiska, ochrony przyrody - w zależności od rodzaju obsługiwanej przez Administratora, jego pracowników i podmiotów z nim współpracujących inwestycji,
   - organy publiczne walczące z oszustwami i nadużyciami,
  2. Wszyscy pracownicy Administratora i podmioty współpracujące z Administratorem mające dostęp do danych osobowych Użytkownika zostali indywidualnie upoważnieni do przetwarzania tych danych oraz pouczeni o spoczywających na nich obowiązkach w zakresie ochrony prywatności naszych Użytkowników.
 10. Okres przechowywania danych osobowych Użytkownika.
  1. Dane osobowe Użytkownika przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego przetwarzane są dane, tj. w przypadku danych przetwarzanych w związku z:
   - zakupem towaru lub usługi – przez czas trwania obowiązków wynikających z regulacji księgowych i podatkowych oraz ze względów bezpieczeństwa prawnego, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń;
   - działalnością marketingową – do czasu uzyskania sprzeciwu lub żądania usunięcia danych;
   - realizacją przez Administratora zamówienia indywidualnego na projekt koncepcyjny, architektoniczno-budowlany, techniczny, budowlany, przetargowy, kontraktowy lub inny, a także usługi adaptacji lub innego typu związanej z obiektem budowlanym – do czasu uzyskania sprzeciwu lub żądania usunięcia danych, lecz nie krócej niż przez okres istnienia obiektu budowlanego;
   - pełnieniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, określonych w prawie budowlanym, w tym między innymi pełnieniem funkcji projektanta, kierownika budowy, kierownika robót, inspektora nadzoru inwestorskiego, przez Administratora lub podmioty współpracujące z Administratorem na rzecz realizacji usług świadczonych dla Użytkownika – do czasu uzyskania sprzeciwu lub żądania usunięcia danych, lecz nie krócej niż przez okres istnienia obiektu budowlanego.
  2. Okres przechowywania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym okresie – w przypadku i zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
  3. Po upływie okresu przechowywania danych będą one trwale usunięte lub zanonimizowane.
 11. Prawa przysługujące Użytkownikom.
  1. Użytkownicy mają prawo do:
   - dostępu do swoich danych osobowych, czyli sprawdzenia, jakie dane są przetwarzane przez Administratora, uzyskania ich kopii, jak również uzyskania informacji o tym, w jakim celu i na jakich podstawach prawnych Administrator przetwarza dane konkretnego Użytkownika, komu są one udostępniane oraz kiedy będą usunięte;
   - poprawienia danych osobowych w sytuacji, gdy dane Użytkownika zmienią się;
   - sprostowania danych osobowych w sytuacji, gdy dane Użytkownika są nieprawidłowe lub niekompletne;
   - uzupełnienia danych osobowych w sytuacji, gdy dane Użytkownika są niekompletne,
   - przenoszenia danych osobowych, czyli przekazania danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego np. txt., pdf., odt., doc., rtf., jpeg., XML, JSON, CSV na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika;
   - żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, gdy: dane Użytkownika są nieprawidłowe, Użytkownik może żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych na okres pozwalający sprawdzić Administratorowi prawidłowość tych danych; dane Użytkownika będą przetwarzane niezgodnie z prawem Użytkownik może żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych zgodnie z prawem; Użytkownik wniesie sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu Użytkownika; dane Użytkownika nie będą już potrzebne Administratorowi, ale mogą być potrzebne Użytkownikowi do obrony lub dochodzenia roszczeń;
   - usunięcia danych osobowych, gdy dane Użytkownika nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora.
   - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, gdy: ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której znalazł się Użytkownik; dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.
  2. Z praw, o których mowa powyżej, Użytkownik może skorzystać wysyłając e-mail na adres sklep@malachit.pl
  3. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych Użytkownika, Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem tym jest obecnie Generalny Inspektor Danych Osobowych (https://giodo.gov.pl/pl/493 adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa ).
 12. Adresy e-mail pochodzące z korespondencji z Administratorem.
  Wszyscy Użytkownicy Serwisu Malachit mają możliwość bezpośredniego kontaktu mailowego z pracownikami Administratora poprzez udostępnione przez Administratora adresy korespondencyjne. Administrator przechowuje korespondencję ze swoimi Użytkownikami dla celów jak najlepszej i najszybszej reakcji na pojawiające się zapytania. Jednocześnie Administrator gwarantuje, że adresy w ten sposób gromadzone nie będą wykorzystywane do komunikacji z Użytkownikiem w celu innym niż przez niego określony. Ewentualna komunikacja w innych kwestiach może się odbywać tylko za uprzednią zgodą użytkownika.
 13. Ochrona prywatności osób niepełnoletnich.
  Administrator nie monitoruje i nie weryfikuje informacji na temat wieku swoich Użytkowników. Informacje kontaktowe od Użytkowników są wykorzystywane do realizacji zamówień lub usług świadczonych przez Administratora. Osoby niepełnoletnie nie powinny wysyłać żadnych informacji, dokonywać zamówień ani zakupów świadczonych przez Serwis Malachit bez wiedzy swoich rodziców lub opiekunów.
 14. Dane osobowe Użytkownika nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.
 15. Polityka "cookies"
  1. Serwis Malachit zbiera w sposób automatyczny w szczególności adres IP, typ przeglądarki, systemu operacyjnego oraz informacje zawarte w plikach cookies.
  2. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu Malachit. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.
  4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   - dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu Malachit do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
   - tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  5. W ramach Serwisu Malachit stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  6. W ramach Serwisu Malachit stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
   - "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu Malachit, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu Malachit;
   - pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu Malachit;
   - "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu Malachit;
   - "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
   - "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
  7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu Malachit mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  8. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu Malachit.
  9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika, wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu Malachit reklamodawców oraz partnerów.
  10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych w sekcji "Pomoc" w menu przeglądarki internetowej. Zmiana Polityki Prywatności
 16. Zmiana Polityki Prywatności
  Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki poprzez opublikowanie z nową datą nowej wersji Polityki Prywatności w Serwisie Malachit. Korzystając z Serwisu Malachit po tej dacie Użytkownik akceptuje zmiany w nowej wersji Polityki Prywatności.
 17. Pytania i sugestie
  W razie jakichkolwiek pytań, wątpliwości lub propozycji związanych z Polityką Prywatności Administratora, prosimy o kontakt z Administratorem pod adresem sklep@malachit.pl.