Domy
parterowe
Domy
z poddaszem
Domy
piętrowe
Domy w zabudowie
bliźniaczej
Budynki
usługowe
Garaże PROMOCJE! POBIERZ KATALOG
Regulamin
Pobierz Regulamin w pliku PDF.


REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MALACHIT


§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Sklep internetowy, działający pod adresami www.malachit.pl, www.projektymalachit.pl oraz www.projektydomowmalachit.pl, zwany w dalszej części regulaminu Sklepem Malachit, prowadzony jest przez Aleksandrę Gołowacz, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Pracownia Projektowa "Malachit" Aleksandra Gołowacz z siedzibą w Rybniku przy ul. Żorskiej 205, NIP 6422029762, REGON 240251822, wpisaną w dniu 15.12.2005r. do prowadzonej przez Prezydenta Miasta Rybnika ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 27715/2005.
 2. Dane Sklepu Malachit:
  Nazwa: Pracownia Projektowa "Malachit" Aleksandra Gołowacz
  Adres: 44-203 Rybnik, ul.Żorska 205
  NIP: 6422029762
  REGON: 240251822
  STRONA INTERNETOWA:
  www.malachit.pl, www.projektymalachit.pl, www.projektydomowmalachit.pl
  ADRES E-MAIL:
  sklep@malachit.pl, malachit@malachit.pl, aleksandra@malachit.pl, artur@malachit.pl
  TELEFON:
  32 42 50 746, 519 566 144
  NR KONTA BANKOWEGO:
  ING BANK ŚLĄSKI S.A. 19 1050 1344 1000 0090 7417 3023
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania Sklepu Malachit, składania zamówień na Towary dostępne w Sklepie Malachit, dostarczania zamówionych Towarów Użytkownikowi, zapłaty przez Użytkownika za Towary i przesyłki, uprawnienia Użytkownika do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 4. Korzystanie ze stron internetowego Sklepu Malachit jest równoznaczne z akceptacją przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu. Każdy Użytkownik Sklepu Malachit ma obowiązek przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu. Prosimy uważnie zapoznać się z jego treścią.
 5. Złożenie przez Użytkownika zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 6. Zakres regulacji Regulaminu obejmuje:
  1. zasady sprzedaży Towarów, w tym również gotowych projektów,
  2. zasady sprzedaży Usług, w tym również usług adaptacji gotowych projektów,
  3. zasady promocji.
 7. Sklep Malachit zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian Regulaminu bez powiadamiania Użytkowników Sklepu Malachit.
 8. Prezentacja Towarów i Usług w Sklepie Malachit nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych i nie mogą być podstawą do składania reklamacji.
 9. Zestawienie materiałowo-kosztowe nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 ust.2 Kodeksu Cywilnego i nie może stanowić podstaw do roszczeń w stosunku do Administratora Sklepu Malachit. Podane w zestawieniu dane są wartościami przybliżonymi.
 10. Wszystkie gotowe projekty dostępne w Sklepie Malachit zostały opracowane w języku polskim zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, przepisami techniczno-budowlanymi oraz zgodnie z obowiązującymi na czas przygotowywania dokumentacji odpowiednimi normami określonymi w Polskim Prawie Budowlanym.
 11. Wszyscy projektanci opracowań wchodzących w skład gotowego projektu przynależą do odpowiednich Izb Zawodowych oraz posiadają niezbędne uprawnienia, których kopie dołączone są do dokumentacji projektowej.
 12. Administrator jako właściciel i zarządca Sklepu Malachit dołoży wszelkich starań, aby Sklep Malachit działał w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Administrator nie ponosi w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie odpowiedzialności za zakłócenia (w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu Malachit) spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich lub niekompatybilności Sklepu Malachit z infrastrukturą techniczną Użytkownika oraz za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Użytkownika oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Użytkownika.
 13. Administrator jako właściciel i zarządca Sklepu Malachit dołoży wszelkich starań, aby zapewnić aktualność oferty oraz zgodność treści gotowych projektów z wizualizacjami przedstawionymi w ofercie Sklepu Malachit. Użytkownik Sklepu Malachit jest jednak świadomy, że niektóre oferty projektów mogą być nieaktualne lub niezgodne z wizualizacjami, co nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń Użytkownika wobec Sklepu Malachit.
 14. Użytkownik zobowiązuje się naprawić szkody wyrządzone Administratorowi Sklepu Malachit i zwolnić Sklep Malachit z jakichkolwiek roszczeń lub żądań łącznie z uzasadnionymi kosztami obsługi prawnej wysuwanymi przez osoby trzecie, które wynikają bezpośrednio z naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu lub jakichkolwiek praw osób trzecich.
 15. Administrator Sklepu Malachit publikuje zmiany Regulaminu i załączniki do Regulaminu na stronach Sklepu Malachit. Z chwilą publikacji zmian Regulaminu lub załączników do regulaminu w Internecie wszelkie wcześniejsze postanowienia w tym zakresie tracą moc, a w ich miejsce obowiązują postanowienia nowe, chyba że dalsze postanowienia niniejszego Regulaminu stanowią inaczej.
 16. Nie wymaga zmiany niniejszego Regulaminu wprowadzanie przez Sklep Malachit promocji, konkursów oraz dodatkowych usług, których szczegółowe zasady i warunki określane będą każdorazowo w załącznikach do niniejszego Regulaminu.
 17. Sklep Malachit nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie e-maila z informacjami, jeżeli powyższe spowodowane jest przyczynami leżącymi po stronie Użytkownika (np. przepełniona skrzynka mailowa).
 18. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
 19. Regulamin wprowadzono w życie dnia 12.02.2015.
§2. DEFINICJE
Regulamin - niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami do niego, które wyraźnie się do niego odwołują i stanowią jego integralną część.
Sklep Malachit - powiązany funkcjonalnie zbiór stron internetowych umieszczonych pod adresem internetowym: www.malachit.pl, www.projektymalachit.pl, www.projektydomowmalachit.pl lub innych adresach Administratora Sklepu Malachit, zawierający:
- bazę danych ofert Towarów i Usług,
- informacje o usługach świadczonych przez Sklep Malachit,
- informacje o zamówieniach indywidualnych oferowanych przez Sklep Malachit.
Administrator - podmiot zarządzający i prowadzący Sklep Malachit, którym jest Pracownia Projektowa "Malachit" Aleksandra Gołowacz z siedzibą w Rybniku przy ul.Żorskiej 205, NIP 6422029762, REGON 240251822, wpisaną w dniu 15.12.2005r. do prowadzonej przez Prezydenta Miasta Rybnika ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 27715/2005.
Nr konta bankowego: ING BANK ŚLĄSKI S.A. 19 1050 1344 1000 0090 7417 3023.
Użytkownik - osoba korzystająca ze stron Sklepu Malachit lub zamawiająca Towar lub Usługę w Sklepie Malachit, będąca osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną.
Konsument - Użytkownik będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie Malachit w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93)
Towar - gotowy projekt domu, garażu i innego budynku, kosztorys oraz inne produkty będące w ofercie Sklepu Malachit.
Materiały - wszelkie treści zamieszczone przez Użytkownika w Sklepie Malachit, w tym w szczególności zdjęcia, wypowiedzi, recenzje Towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu Malachit.
Usługa - usługa polegająca na wykonaniu przez Sklep Malachit między innymi wstępnych analiz funkcjonalnych, ekspertyz budowlanych, świadectw charakterystyki energetycznej, map do celów projektowych, ekspertyz i opinii geotechnicznych, opinii dendrologicznych, operatów wodnoprawnych, raportów oddziaływania na środowisko; usługa adaptacji gotowych projektów; usługa polegająca na pełnieniu przez Sklep Malachit funkcji kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego; usługa polegająca na pełnieniu przez Sklep Malachit obsługi administracyjnej i projektowej związanej z procesem budowlanym. Usługa realizowana jest na podstawie indywidualnych uzgodnień pomiędzy Sklepem Malachit i Użytkownikiem.
Usługa adaptacji - usługa polegająca na wykonaniu przez Sklep Malachit (przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalnościach niezbędnych do wykonywania adaptacji) adaptacji gotowego projektu.
Gotowy projekt - projekt obiektu budowlanego (np. domu, garażu, budynku usługowego, altany, obiektu małej architektury, budowli) będący w ofercie Sklepu Malachit, przeznaczony do wielokrotnego zastosowania przez Sklep Malachit, który może być zastosowany jako projekt architektoniczno-budowlany, po dokonaniu jego adaptacji w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa budowlanego.
Gotowy projekt budynku - gotowy projekt wybranego obiektu budowlanego: domu, garażu, budynku gospodarczego, budynku usługowego, budynku produkcyjnego, hali lub magazynu będącego w ofercie Sklepu Malachit, przeznaczony do wielokrotnego zastosowania przez Sklep Malachit, który może być zastosowany jako projekt architektoniczno-budowlany, po dokonaniu jego adaptacji w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa budowlanego.
Gotowy projekt budynku zawiera: projekt architektoniczno-budowlany, projekt budowlany konstrukcji, projekt budowlany instalacji sanitarnych (wodnej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, gazowej), projekt budowlany instalacji elektrycznej.
Dokumentacja projektowa - jeden komplet (4 egzemplarze) dokumentacji technicznej gotowego projektu.
Dokumentacja techniczna - gotowy projekt opracowany w języku polskim zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, przepisami techniczno-budowlanymi oraz zgodnie z obowiązującymi na czas przygotowywania dokumentacji odpowiednimi normami określonymi w Polskim Prawie Budowlanym.
Kosztorys - zestawienie materiałowo-kosztowe dla wybranego gotowego projektu obiektu budowlanego.
Koncepcja projektu - zarys projektu architektoniczno - budowlanego zawierający wizualizację, uproszczony rysunek i opis. Koncepcja projektu wymaga dodatkowego opracowania architekta - twórcy, aby spełniała wymogi projektu architektoniczno - budowlanego w rozumieniu przepisów prawa budowlanego.
Sprzedaż towaru - zrealizowanie zamówienia, w wyniku którego Użytkownik otrzymuje zamówiony Towar znajdujący się w ofercie i na stanie Sklepu Malachit, w ilości określonej przez Użytkownika.
Sprzedaż gotowego projektu - umowa, na podstawie której Użytkownik nabywa jeden komplet (4 egzemplarze) gotowego projektu i w ten sposób uzyskuje prawo (licencję) do zastosowania tego projektu do jednej budowy.
Adaptacja gotowego projektu - przystosowanie zakupionego gotowego projektu przez projektanta obiektu budowlanego, do ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) oraz do warunków otoczenia planowanej przez Użytkownika inwestycji, w tym między innymi:
- sporządzenie projektu zagospodarowania działki lub terenu na aktualnej mapie do celów projektowych obejmującej między innymi: określenie granic działki lub terenu, usytuowanie budynku, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, sieci uzbrojenia terenu, sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, układ komunikacyjny, układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów i wzajemnych odległości obiektów w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich,
- opracowanie strony tytułowej,
- umieszczenie metryki projektu na rysunkach wchodzących w skład projektu budowlanego,
- opatrzenie numeracją wszystkich stron projektu budowlanego i załączników do projektu,
- opracowanie spisu zawartości projektu budowlanego.
Ze względu na zróżnicowane lokalizacje budynków, do głównych obowiązków projektanta adaptującego należy sprawdzenie fundamentów przewidzianych w projekcie, pod kątem indywidualnych lokalizacyjnych warunków gruntowych, dostosowanie więźby dachowej do odpowiedniej strefy wiatrowej i śniegowej, dostosowanie przegród budowlanych obiektu budowlanego do wymagań izolacyjności cieplnej i innych wymagań związanych z oszczędnością energii do odpowiedniej strefy klimatycznej, dostosowanie projektu instalacji sanitarnych (zwłaszcza centralnego ogrzewania) do odpowiedniej strefy klimatycznej, skorygowanie w razie potrzeby charakterystyki energetycznej budynku do odpowiedniej strefy klimatycznej.
Adaptacja to również dokonanie zmian w zakupionym projekcie architektoniczno - budowlanym według właściwości wskazanych przez Użytkownika.
Sprzedaż usługi - umowa na podstawie, której Sklep Malachit realizuje dla Użytkownika usługę określoną w zamówieniu według właściwości określonych przez Użytkownika.
Sprzedaż usługi adaptacji - umowa na podstawie, której Użytkownik otrzymuje 4 egzemplarze adaptacji projektu gotowego według właściwości określonych przez Użytkownika.
Sprzedaż towaru - umowa na podstawie, której Użytkownik otrzymuje zamówiony Towar znajdujący się w ofercie i na stanie Sklepu Malachit, w ilości określonej przez Użytkownika.
Sprzedaż zamówienia indywidualnego - umowa na podstawie, której Użytkownik otrzymuje indywidualnie zamówiony towar nie znajdujący się w ofercie i na stanie Sklepu Malachit, w ilości i o właściwościach określonych przez Użytkownika.
Zamówienie indywidualne - złożenie przez Użytkownika indywidualnego zlecenia nabycia określonego przez Użytkownika Towaru lub Usługi nie znajdującej się w ofercie i na stanie Sklepu Malachit wraz z określeniem: ilości, szczegółów, formy płatności, adresu i danych Użytkownika potrzebnych do wystawienia faktury, adresu wysyłki, numeru telefonu kontaktowego.
Zamówienie - złożenie przez Użytkownika zlecenia nabycia określonego przez Użytkownika Towaru lub Usługi znajdującej się w ofercie i na stanie Sklepu Malachit wraz z określeniem: ilości, szczegółów, formy płatności, adresu i danych Użytkownika potrzebnych do wystawienia faktury, adresu wysyłki, numeru telefonu kontaktowego.
Cena - cena brutto (zawierająca podatek VAT) Towaru lub Usługi określona przez Sklep Malachit w polskich złotych.
Wartość zamówienia - łączne podsumowane ceny poszczególnych jednorazowo zamówionych przez Użytkownika Towarów i Usług w Sklepie Malachit.
Promocja - organizowana przez Sklep Malachit, trwająca przez określony przez Sklep Malachit czas, uatrakcyjniona dla Użytkowników sprzedaż Towarów lub Usług.
Dni wolne od pracy - dni ustawowo uznane za wolne od pracy, dni świąteczne, a także soboty i niedziele.
Dni robocze - dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy i dni świątecznych.
§3. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ
 1. Pracownia Projektowa "Malachit" Aleksandra Gołowacz prowadzi sprzedaż Towarów i Usług między innymi za pośrednictwem Sklepu Malachit.
 2. Zamówienie na Towar lub Usługę może złożyć Użytkownik.
 3. Użytkownik składa zamówienie na Towar lub Usługę poprzez
  1. wypełnienie formularza zamówienia dostępnego w Sklepie Malachit lub
  2. wysyłając zamówienie internetowo na adres e-mail: sklep@malachit.pl lub
  3. wysyłając zamówienie listownie na adres: 44-203 Rybnik, ul.Żorska 205.
 4. W zamówieniu należy podać:
  1. szczegółową nazwę Towaru lub Usługi,
  2. wersję wykonania gotowego projektu (podstawowa lub lustrzane odbicie),
  3. określenie przy pozostałych Towarach lub Usługach czy Użytkownik realizuje zamówienie (tak lub nie) ,
  4. formę płatności,
  5. dane do faktury: imię i nazwisko, ulica i numer domu, kod pocztowy, miasto oraz dodatkowo, jeżeli faktura VAT wystawiona ma zostać dla firmy, nazwę firmy i NIP,
  6. dane do wysyłki, jeśli są inne niż dane do faktury: imię i nazwisko, ulica i numer domu, kod pocztowy, miasto,
  7. numer telefonu.
 5. Informacje określone w pkt. 4 niniejszego paragrafu, podane w zamówieniu powinny być prawdziwe, prawidłowe i uzupełnione starannie.
 6. Nieprawidłowo wypełnione:
  1. formularze zamówienia,
  2. zamówienia przesłane internetowo na adres e-mail lub
  3. zamówienia wysłane listownie,
  nie będą rozpatrywane przez Sklep Malachit.
 7. W sytuacji podania przez Użytkownika błędnych danych w zamówieniu, wszelkie koszty wynikłe z tego tytułu ponosi Użytkownik.
 8. Użytkownik może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
  1. przelewem bankowym na konto Sklepu Malachit:
   ING BANK ŚLĄSKI S.A. 19 1050 1344 1000 0090 7417 3023,
  2. za pobraniem - płatność gotówką Kurierowi przy odbiorze przesyłki lub
  3. gotówką przy odbiorze osobistym.
 9. Użytkownik może wybrać następujące formy płatności za zamówione Usługi i zamówienia indywidualne:
  1. przelewem bankowym na konto Sklepu Malachit:
   ING BANK ŚLĄSKI S.A. 19 1050 1344 1000 0090 7417 3023
 10. Wszystkie koszty przelewu i opłaty bankowe ponosi Użytkownik.
 11. Zamówienie Usługi lub zamówienie indywidualne wymaga udzielenia obsłudze Sklepu Malachit indywidualnych szczegółowych informacji przez Użytkownika.
  1. zakres szczegółowych informacji potrzebnych do realizacji Usługi lub zamówienia indywidualnego zostanie przesłany przez obsługę Sklepu na adres mailowy Użytkownika,
  2. wyszczególnienie wymaganych dokumentów potrzebnych do zrealizowania Usługi lub zamówienia indywidualnego zostanie przesłany przez obsługę Sklepu na adres mailowy Użytkownika,
  3. wartość zamówienia oraz termin realizacji Usługi lub zamówienia indywidualnego zostaną podane Użytkownikowi telefonicznie przez obsługę Sklepu Malachit, po uzyskaniu kompletu informacji i dokumentów (pkt. a i b)
  4. użytkownik w razie zaakceptowania wartości zamówienia i terminu realizacji podanych przez obsługę Sklepu Malachit, przesyła potwierdzenie zamówienia na adres e-mail: sklep@malachit.pl
  5. Sklep Malachit zastrzega sobie prawo do odmówienia realizacji zamówienia Usługi lub zamówienia indywidualnego.
 12. Złożenie zamówienia w Sklepie Malachit nie jest równoznaczne z jego przyjęciem do realizacji.
 13. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po telefonicznej weryfikacji zamówienia przez obsługę Sklepu Malachit oraz w przypadku
  1. zamówień płatnych przy odbiorze - po telefonicznym potwierdzeniu przez Użytkownika złożonego zamówienia;
  2. zamówień płatnych przelewem - po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Administratora Sklepu Malachit.
 14. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT.
 15. W sprzedaży wysyłkowej faktura VAT dołączana jest do wysłanego Towaru.
 16. Użytkownik może wprowadzić zmiany w zamówieniu Towaru lub może wycofać złożone zamówienie na Towar tylko i wyłącznie jeśli składające się na nie towary nie zostały jeszcze przygotowane do wysyłki. Wprowadzenie zmian jest możliwe przez kontakt pod numerem telefonu 519 566 144 lub wysyłając informację mailem na adres: sklep@malachit.pl.
 17. Zmiany będą wprowadzane wyłącznie po zweryfikowaniu Użytkownika jako właściciela konta.
 18. Rezygnacja przez Użytkownika z Usługi lub z indywidualnego zamówienia nie jest możliwa ze względu na to, że są to świadczenia o właściwościach określonych przez Użytkownika w złożonym zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą. Do takich zaliczamy między innymi umowy o dostawę dzieła (Towaru) stworzonego według indywidualnego zamówienia Użytkownika.
 19. Wszystkie ceny publikowane w Sklepie Malachit są podane wraz z podatkiem VAT w polskich złotych i nie zawierają kosztów dostawy. Całkowity koszt zamówienia, czyli cena produktów wraz z kosztami dostawy, wskazany jest w procesie zamawiania przed złożeniem zamówienia przez Użytkownika.
 20. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 21. Sklep Malachit zastrzega sobie prawo do:
  1. ustalenia z Użytkownikiem innych, szczególnych warunków dostawy i form płatności,
  2. odmówienia realizacji zamówienia, także bez podania przyczyny,
  3. zmiany cen Towarów i Usług znajdujących się w ofercie Sklepu Malachit, wprowadzania nowych Towarów i Usług do oferty Sklepu Malachit, wycofania Towarów i Usług z oferty Sklepu Malachit, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych w Sklepie Malachit lub wprowadzania w nich zmian, bez podania przyczyny,
  4. stałego udoskonalania Towarów i Usług prezentowanych w ofercie, dlatego też mogą wystąpić niewielkie różnice pomiędzy Towarami i Usługami prezentowanymi w Sklepie Malachit lub autorskich katalogach, a ich dokumentacją techniczną.
§4. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
 1. Sklep Malachit realizuje zamówienia tylko na terenie Polski.
 2. Sklep Malachit zastrzega sobie możliwość realizacji zamówienia poza terenem Polski na zasadach indywidualnie uzgodnionych z Użytkownikiem.
 3. Przesyłka zamówionych gotowych projektów budynków jest bezpłatna dla przesyłek z adresem dostawy na terenie Polski z terminem dostawy w dni robocze.
 4. Koszt przesyłki pozostałych Towarów z adresem dostawy na terenie Polski, będących w ofercie Sklepu Malachit wynosi:
  1. dla wysyłki bez pobrania - 20,00zł.
  2. dla wysyłki za pobraniem - 25,00zł.
 5. Jeśli przy realizacji wysyłki za pobraniem lub realizacji zamówień płatnych przy odbiorze, wartość zamówienia przekracza kwotę 5000,00zł. Użytkownik zobowiązany jest do dokonania przelewem wpłaty zaliczki w wysokości 10% wartości zamówienia.
 6. Sklep Malachit nie prowadzi sprzedaży hurtowej. Zamówienia składane przez jednego Użytkownika na towar lub usługę w ilości większej niż dwie sztuki mogą zostać anulowane lub zrealizowane na warunkach, jakie zaproponuje obsługa Sklepu Malachit.
 7. Zamówienia na Towary dostępne na dzień składania zamówienia, są realizowane w terminie do 5 dni roboczych.
 8. Przesyłki dostarczane są przez pocztę kurierską. W przypadku podania przez Użytkownika błędnego lub niedokładnego adresu, Sklep Malachit nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.
 9. W przypadku zaistnienia szczególnych okoliczności, uniemożliwiających dotrzymanie terminu, Użytkownik zostanie niezwłocznie powiadomiony przez obsługę Sklepu Malachit.
 10. Termin realizacji zamówienia na Towary oznaczone jako "w przygotowaniu" zostanie podany telefonicznie w momencie potwierdzenia zamówienia.
 11. Sklep Malachit zastrzega sobie prawo rezygnacji ze zrealizowania zamówienia na Towar lub Usługę bez podania przyczyny rezygnacji.
§5. REZYGNACJA Z ZAMÓWIENIA ORAZ ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 1. Użytkownik może zrezygnować z zamówienia tylko i wyłącznie, jeśli składające się na nie towary nie zostały jeszcze przygotowane do wysyłki. Wprowadzenie zmian jest możliwe przez kontakt pod numerem telefonu 519 566 144 lub wysyłając informację mailem na adres: sklep@malachit.pl.
 2. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży towaru zakupionego w Sklepie Malachit w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 6 poniżej. Bieg terminu do odstąpieniu od umowy rozpoczyna się :
  1. od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania produktu),
  2. od daty otrzymania przez Konsumenta ostatniej części zrealizowanego zamówienia – jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach.
 3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827):
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  4. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  5. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
  6. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 4. Odstąpienie od umowy zgodnie z ust. 2 powyżej wymaga złożenia oświadczenia na piśmie w terminie wskazanym w ust. 2 powyżej (Konsument może skorzystać ze wzoru oświadczenia znajdującego się zakładce Dokumenty do pobrania: „formularz wymiany lub zwrotu”)
 5. W przypadku odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu do Sklepu Malachit towaru w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakter towaru, jej cechy i funkcjonowanie. Sklep Malachit zwróci Konsumentowi uiszczoną przez Konsumenta należność zgodnie z postanowieniami § 6 regulaminu.
 6. Bezpośredni koszt zwrotu towaru w wyniku odstąpienia ponosi Konsument. Jednocześnie Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będący wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, jego cechy lub funkcjonowanie. 
 7. Konsument, który odstąpił od umowy ma obowiązek zwrócić towar do Sklepu Malachit, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.
 8. Sklep Malachit nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.
§6. ZWROTY I WYMIANY
 1. Zgłoszenie zwrotu lub wymiany należy dokonać przesyłając uzupełniony "formularz wymiany lub zwrotu" dostępny w zakładce dokumenty do pobrania Sklepu Malachit i dowód zakupu na adres e-mail: ksiegarnia@malachit.pl oraz listem poleconym na adres:
  Pracownia Projektowa "Malachit" Aleksandra Gołowacz
  44-203 Rybnik, ul.Żorska 205
 2. Użytkownik może zwrócić Towar w terminie do 30 dni od daty zakupu w przypadku przysłania pisemnego uzasadnienia o rezygnacji. Użytkownik jest zobowiązany do pokrycia opłaty manipulacyjnej w wysokości 20% ceny zakupionego Towaru.
 3. Użytkownik może zwrócić Towar w terminie do 90 dni od daty zakupu w przypadku przysłania pisemnego uzasadnienia o rezygnacji. Użytkownik jest zobowiązany do pokrycia opłaty manipulacyjnej w wysokości 30% ceny zakupionego Towaru.
 4. Użytkownik może zwrócić Towar w terminie do 180 dni od daty zakupu w przypadku przysłania pisemnego uzasadnienia o rezygnacji. Użytkownik jest zobowiązany do pokrycia opłaty manipulacyjnej w wysokości 50% ceny zakupionego Towaru.
 5. Użytkownik może zwrócić Towar w terminie do 360 dni od daty zakupu w przypadku przysłania pisemnego uzasadnienia o rezygnacji. Użytkownik jest zobowiązany do pokrycia opłaty manipulacyjnej w wysokości 70% ceny zakupionego Towaru.
 6. W terminie do 90 dni od daty zakupu Użytkownik może jednorazowo wymienić Towar zakupiony na nowy, jeżeli cena Towaru wymienianego jest co najmniej równa cenie Towaru na jaki Użytkownik chce go wymienić. Użytkownik jest zobowiązany do pokrycia różnicy w cenie wymienianego Towaru oraz do pokrycia kosztów ponownej wysyłki Towaru zgodnie z §4. pkt. 4
 7. W terminie od 90 do 360 dni od daty zakupu Użytkownik może jednorazowo wymienić Towar zakupiony na nowy, jeżeli cena Towaru wymienianego jest co najmniej równa cenie Towaru na jaki Użytkownik chce go wymienić. Użytkownik jest zobowiązany do pokrycia opłaty manipulacyjnej w wysokości 20% ceny wcześniej zakupionego Towaru, do pokrycia różnicy w cenie wymienianego Towaru oraz do pokrycia kosztów ponownej wysyłki Towaru zgodnie z §4. pkt. 4
 8. W przypadku śladów użytkowania Towaru (zagięcia, zabrudzenia itp.) zostanie naliczona Użytkownikowi opłata manipulacyjna w wysokości 20% ceny zwracanego lub wymienianego Towaru. Sklep Malachit zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia zwrotu lub wymiany Towaru w przypadku wyraźnych śladów użytkowania Towaru lub do naliczenia opłaty manipulacyjnej wyższej, ustalonej indywidualnie z Użytkownikiem.
 9. W przypadku zwrotu lub wymiany Towaru z wyraźnymi śladami jego użytkowania określonymi w pkt. 8 niniejszego paragrafu, naliczone opłaty manipulacyjne sumuje się.
 10. Zwrot lub wymiana Towaru jest możliwa tylko wówczas, jeżeli Towar nie był używany, nie został w żaden sposób zniszczony, nie był kopiowany. Towar musi być zwrócony w oryginalnym opakowaniu. Płyty CD muszą być zwrócone w oryginalnym i nienaruszonym opakowaniu.
 11. Do zwrotu lub wymiany nie kwalifikuje się Towarów zużytych, zaadaptowanych, noszących ślady zniszczenia, zapisanych lub noszących ślady rozmontowania.
 12. Do zwrotu lub wymiany nie kwalifikuje się Towarów, w których wprowadzono zmiany na życzenie Użytkownika.
 13. Do zwrotu lub wymiany nie kwalifikuje się koncepcji projektów, plików elektronicznych lub innych Towarów i zamówień indywidualnych przygotowanych na życzenie Użytkownika.
 14. Przed wysyłką zwracanego lub wymienianego Towaru Użytkownik zobowiązuje się do telefonicznego skontaktowania z obsługą Sklepu Malachit pod numerem telefonu 519 566 144.
 15. Do zwracanego lub wymienianego Towaru należy dołączyć uzupełniony "formularz wymiany lub zwrotu" dostępny w Sklepie Malachit w "dokumentach do pobrania", pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy (jeżeli Konsument odstępuje od umowy) i dowód zakupu.
 16. Zwracane lub wymieniane Towary należy odesłać na adres:
  Pracownia Projektowa "Malachit" Aleksandra Gołowacz
  44-203 Rybnik, ul. Żorska 205
 17. Zwrot pieniędzy wynikający z rezygnacji zakupu, po odliczeniu opłat manipulacyjnych wynikających z niniejszego regulaminu lub z ustaleń szczegółowych, zostanie dokonany przelewem bankowym na wskazane przez Użytkownika w "formularzu wymiany lub zwrotu" konto bankowe, po otrzymaniu podpisanej przez Użytkownika kopii faktury korygującej.
 18. Fakturę korygującą obsługa Sklepu Malachit wystawia po dokonaniu weryfikacji przesyłki i zakwalifikowaniu jej do zwrotu. Obsługa Sklepu Malachit przesyła fakturę korygującą w dwóch egzemplarzach (oryginał i kopia) pocztą na adres wysyłki podany przez Użytkownika.
 19. Koszt przesyłki Towaru zwracanego lub wymienianego ponosi Użytkownik.
 20. Koszty wysłania Towaru do Użytkownika nie podlegają zwrotom.
 21. Sklep Malachit zastrzega sobie prawo do:
  1. zmiany wysokości opłat manipulacyjnych z tytułu zwrotu lub wymiany Towaru,
  2. odmowy przyjęcia przesyłki wysłanej za pobraniem,
  3. odmowy przyjęcia zwrotu lub wymiany Towaru, w przypadku gdy jest on zniszczony,
  4. dokonywania indywidualnych ustaleń z Użytkownikiem dotyczących zwrotu lub wymiany Towaru.
§7. REKLAMACJE
 1. Użytkownik może reklamować towar posiadający wady według swojego wyboru:
  1. z uprawnień gwarancyjnych
  2. z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową.
 2. Uprawnienia gwarancyjne i uprawnienia przysługujące Użytkownikowi od sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową są uprawnieniami od siebie niezależnymi. Sklep Malachit jest odpowiedzialny wobec Użytkownika (rękojmia), jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną, gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych towarów z umową. Sklep Malachit odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru Użytkownikowi i 1 (jednego) roku od daty stwierdzenia wady towaru. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie Malachit. W takim przypadku Użytkownik powinien odesłać towar na adres Sklepu Malachit:
  Pracownia Projektowa "Malachit" Aleksandra Gołowacz
  44-203 Rybnik, ul.Żorska 205
 3. Sklep Malachit udziela gwarancji na towary na okres 1 (jednego) roku od daty stwierdzenia wady towaru.
 4. Jako niezgodność Towaru lub wadę Towaru nie uznaje się zmian w zakresie projektowania wynikających ze zmiany Ustawy Prawo Budowlane, rozporządzeń związanych z Ustawą Prawo Budowlane i rozporządzeń mających wpływ na Towar wprowadzanych po dacie zakupu Towaru przez Użytkownika.
 5. Wszelkie reklamacje dotyczące sprzedaży Towarów i Usług należy zgłaszać na adres:
  Pracownia Projektowa "Malachit" Aleksandra Gołowacz
  44-203 Rybnik, ul.Żorska 205
  lub na adres e-mail: sklep@malachit.pl z dopiskiem w tytule "reklamacja"
 6. Reklamacja powinna zawierać:
  1. szczegółową nazwę Towaru lub Usługi,
  2. dane Użytkownika: imię i nazwisko, ulica i numer domu, kod pocztowy, miasto oraz dodatkowo, jeżeli Użytkownikiem jest firma, nazwę firmy i NIP,
  3. numer telefonu,
  4. dokładny opis i powód reklamacji.
 7. Reklamacje rozpatrywane będą przez Sklep Malachit niezwłocznie, w kolejności ich wpływania.
 8. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Użytkownika, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na towar wolny od wad. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Użytkownika oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany towaru, usunięcia wady towaru lub obniżenia ceny Sklep Malachit zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego (najtańsza opcja wysyłki), Sklep Malachit zwraca po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji zgodnie z procedurą opisaną §6 Zwroty i wymiany.
 9. Ewentualne reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po przesłaniu na adres Sklepu Malachit sporządzonego protokołu szkody podpisanego przez Użytkownika i dostawcę przesyłki.
 10. O sposobie rozpatrzenia reklamacji osoba składająca reklamację poinformowana zostanie listownie na adres podany w reklamacji.
§8. ZAMIESZCZANIE I ROZPORZĄDZANIE MATERIAŁAMI
 1. Użytkownik z momentem zamieszczenia danego Materiału:
  1. oświadcza, iż władny jest zamieścić dany Materiał w Sklepie Malachit, w tym udostępnić go nieograniczonemu kręgowi osób;
  2. oświadcza, iż dany Materiał nie narusza powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich, ani zasad współżycia społecznego;
  3. zamieszczając dany Materiał w Sklepie Malachit udziela Sklepowi Malachit nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na korzystanie przez Sklep Malachit z powyższego Materiału w działalności Sklepu Malachit, w tym w szczególności na utrzymywanie ich w zasobach systemu informatycznego Sklepu Malachit. Użytkownikowi z tytułu udzielenia w Sklepie Malachit powyższej licencji nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie;
  4. na wypadek jakichkolwiek roszczeń osób trzecich dotyczących Materiału zamieszczonego przez Użytkownika w Sklepie Malachit, Użytkownik zobowiązuje się do naprawienia szkody poniesionej przez Sklep Malachit z tego tytułu w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, a także do przystąpienia do postępowania sądowego lub pozasądowego po stronie Sklepu Malachit na pierwsze wezwanie Sklepu Malachit.
 2. Sklep Malachit uprawniony jest do usuwania ze Sklepu Malachit Materiałów sprzecznych z prawem, naruszających prawa osób trzecich, dobra osobiste, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu. O zamiarze usunięcia Materiałów zamieszczonych przez Użytkownika Użytkownik zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie Malachit. 
 3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Sklep Malachit nie stanowi narzędzia do utrwalania i przechowywania Materiałów. Administrator nie gwarantuje, iż zamieszczone przez Użytkownika Materiały będą stale dostępne na stronach internetowych Sklepu Malachit i w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za ich utratę przez Użytkownika. 
 4. Administrator, stosownie do powszechnie obowiązujących przepisów prawa, nie ma obowiązku sprawdzania Materiałów zamieszczonych przez Użytkowników w Sklepie Malachit. W przypadku gdy którykolwiek z Materiałów zamieszczonych w Sklepie Malachit narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub regulamin, należy poinformować o tym Administratora wskazując adres internetowy, pod którym dostępny jest dany Materiał w ramach Sklepu Malachit oraz informując, na czym polega naruszenie. W przypadku, gdy dany Materiał naruszać będzie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub regulamin, Administrator niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tego Materiału osobom trzecim.
§9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Sklep Malachit zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Użytkownika zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. "O ochronie danych osobowych". Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie tych danych dla celów marketingowych i ewidencyjnych, w procesie korzystania ze Sklepu Malachit, w tym dokonywania zakupów. Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.
 2. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep Malachit. Użytkownik oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są danymi Użytkownika.
 3. Dane dostarczane przez Użytkowników podczas składania zamówienia są wykorzystywane przez Sklep Malachit w celu wykonania i rozliczenia transakcji sprzedaży Towaru lub Usługi. Akceptacja regulaminu wiąże się z wyrażeniem zgody na przesyłanie droga elektroniczną informacji handlowych.
 4. Dane dostarczane przez Użytkowników podczas składania zamówienia nie są udostępniane w jakikolwiek sposób osobom trzecim, w szczególności innym Użytkownikom lub innym przedsiębiorcom w celach marketingowych lub handlowych. Nie dotyczy to przetwarzania anonimowych danych o charakterze statystycznym w celu prowadzenia badań marketingowych, usprawnienia funkcjonalności Sklepu Malachit i sprzedaży oraz przekazywania takich danych innym przedsiębiorcom w tym samym celu.
 5. W przypadku wyrażenia przez Użytkownika dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep Malachit w celu informowania Użytkownika o promocjach i nowych towarach dostępnych w Sklepie Malachit.
§10. PRAWA AUTORSKIE
 1. Wszystkie materiały graficzne wykorzystane w Sklepie Malachit oraz same projekty, objęte są ochroną prawa autorskiego.
 2. Autorzy projektu, zgodnie z ustawą z dnia 04 lutego 1994r. "O prawie autorskim", zachowują pełnię praw i jakiekolwiek inne wykorzystanie tego projektu od przeznaczonego, bez ich zgody jest zabronione. Wykorzystywanie ich w celach komercyjnych lub reklamowych bez zgody i wiedzy autorów grozi konsekwencjami prawnymi.
 3. Zgody na wszelkie zmiany, jeśli będą możliwe do wprowadzania i nie będą szkodziły architekturze budynku, wyrażone zostaną pisemnie przez autorów projektu na oświadczeniu dokładanym do dokumentacji technicznej.
 4. Zabronione jest kopiowanie, rozpowszechnienie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści i zdjęć ze Sklepu Malachit za wyjątkiem przypadków, gdy Administrator wyraził na to pisemną zgodę lub takie korzystanie odbywa się w granicach dozwolonego użytku określonego przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
§11. ZASADY PROMOCJI
 1. Szczegóły organizowanych przez Sklep Malachit Promocji określane będą w załącznikach do niniejszego Regulaminu.
 2. Sklep Malachit zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w załącznikach do niniejszego Regulaminu bez powiadamiania Użytkowników Sklepu Malachit.
 3. Sklep Malachit zastrzega sobie prawo do:
  1. wprowadzania Promocji,
  2. anulowania Promocji,
  3. wprowadzania zmian w organizowanych Promocjach
  4. skrócenia lub wydłużenia czasu trwania organizowanych Promocji,
  bez powiadamiania Użytkowników Sklepu Malachit.
  Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na ceny Towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany, warunków Promocji lub Wyprzedaży.
 4. Promocje w Sklepie Malachit nie podlegają łączeniu, o ile załącznik do Regulaminu dotyczący Promocji lub Wyprzedaży nie stanowi inaczej.